Kurs maturalny z języka angielskiego

Kurs maturalny w Cambridge School of English adresowany jest do różnych typów słuchaczy. Na nasz kurs zapraszamy zarówno osoby, które przygotowują się do egzaminu maturalnego w roku 2020, jak i maturzystów z lat ubiegłych, którzy pragną utrwalić i poszerzyć wiedzę z zakresu języka angielskiego.

Na zajęcia uczęszczają również uczniowie wszystkich klas szkół średnich, którzy na pragną rozwijać umiejętności językowe niezbędne do otrzymania satysfakcjonującego wyniku z egzaminu maturalnego.

Kurs maturalny w Cambridge School of English organizowany na dwóch poziomach zaawansowania – przygotowujemy zarówno do matury podstawowej, jak i rozszerzonej. Zajęcia prowadzone są przez lektorów polskich (non- native speakers), którzy mają doświadczenie w przygotowywaniu przyszłych maturzystów do egzaminu i znają jego strukturę i kryteria oceniania.

Cel kursu

Crown

gruntowne przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego z uwzględnieniem kluczowych kompetencji językowych,

Crown

usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy językowej zdobytej w trakcie dotychczasowej nauki,

Crown

przekazanie kursantom kompleksowej i wszechstronnej informacji o strukturze egzaminu maturalnego z języka angielskiego oraz strategiach pracy z arkuszem,

Crown

doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w praktycznych sytuacjach,

Crown

opanowanie wiedzy i umiejętności zawartych w wymaganiach egzaminacyjnych CKE.

Program kursu maturalnego z języka angielskiego

Crown

Program kursu maturalnego z zakresu języka angielskiego dostosowany jest do zasad obowiązujących na maturze w roku 2020. Program może podlegać bieżącym modyfikacjom zgodnym z potrzebami językowymi naszych kurantów. Podczas zajęć stosujemy zróżnicowane metody pracy, które pozwalają na utrwalenie wiedzy.

Crown

Podczas zajęć uczestnicy kursu poznają określony blok tematyczny. Wiedza językowa jest utrwalana za pomocą systematycznego wykonywania zadań maturalnych sprawdzających znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych, rozumienie ze słuchu oraz tekstu pisanego. Kursanci tworzą wypowiedzi pisemne związane z określonym blokiem tematycznym.

Crown

Uczniowie na bieżąco konsultują z nauczycielem prowadzącym problemy językowe lub wątpliwości.

Crown

Po omówieniu każdego z bloków tematycznych uczniowie analizują ustne zestawy maturalne dotyczące wcześniej omówionych zagadnień tematycznych. Uczestnicy kursu ćwiczą ustną część egzaminu maturalnego lub omawiają wybrane zagadnienia gramatyczno-leksykalne.

Crown

Uczestnicy omawiają wszystkie formy wypowiedzi pisemnej zarówno z poziomu podstawowego, jak i z poziomu rozszerzonego. Dana forma wypowiedzi pisemnej jest zadawana jako praca domowa.

Crown

Po omówieniu każdego z modułów uczniowie piszą test, który sprawdza ich wiedzę z zakresu wprowadzonego wcześniej materiału. Testy sprawdzają umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, stosowanie struktur gramatyczno-leksykalnych oraz umiejętność właściwego zastosowania wypowiedzi pisemnej.

Crown

Po omówieniu danego działu tematycznego uczniowie piszą kartkówki sprawdzające stopień przyswojenia nowego słownictwa.

Crown

Prace domowe mają formę standardowych zadań maturalnych, arkuszy egzaminacyjnych, zadań gramatycznych, wypowiedzi pisemnych.

Crown

Prace domowe są na bieżąco sprawdzane i analizowane podczas zajęć.

Crown

Próbny egzamin maturalny w formie pisemnej – uczniowie dwukrotnie przystępują do egzaminu maturalnego. Pierwszy egzamin maturalny jest przeprowadzany w połowie kursu, a drugi egzamin próbny organizujemy pod koniec całego kursu. Rozwiązania zadań ze wszystkich egzaminów próbnych są omawiane przez nauczyciela prowadzącego na prośbę uczestnika kursu.

Crown

Próbny egzamin maturalny w formie ustnej – pod koniec kursu uczestnicy szkolenia przystępują do próbnego egzaminu ustnego, który pozwala im oswoić się ze strukturą właściwego egzaminu ustnego. Kurs maturalny z języka angielskiego Warszawa, Próbny egzamin maturalny w formie pisemnej i ustnej

Kursy angielski podstawowy i rozszerzony do matury

Zajęcia mogą być prowadzone w systemie standardowym, dwa razy w tygodniu po 90 minut lub jako kurs intensywny – 2 lub 3 razy w tygodniu w dłuższym bloku zajęć. Oferujemy dużą ilość godzin na obydwu poziomach (angielski podstawowy i angielski rozszerzony). Przyszli maturzyści mają do wyboru 80, 90 lub 100 godzin lekcyjnych. Nasze zajęcia to nie tylko wypełnianie testów egzaminacyjnych, to także powtórzenie i rozwijanie słownictwa, praca nad poprawnością gramatyczną. Nasi kursanci mają możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach, przygotowują indywidualne i grupowe projekty i prezentacje. Wykorzystujemy różnorodne materiały – artykuły z gazet, opowiadania, recenzje, autentyczne nagrania, materiały wizualne.

Kursy maturalne z języka angielskiego, egzamin maturalny, Matura 2020, kurs maturalny angielski podstawowy i rozszerzony (Warszawa)