Promocja!

Kursy języka polskiego (stacjonarny lub online)

1,349.001,499.00

 • START: 19 lub 20/10/2020
 • Terminy zajęć: do wyboru poniżej
 • Poziomy: do wyboru poniżej
 • Lektor: Lektor Polski
 • LIMIT GODZIN: 60 jednostek lekcyjnych x 45 minut
 • Lokalizacja: Warszawa Centrum lub online
 • Kurs stacjonarny lub online
Wyczyść

Kursy języka polskiego (stacjonarny lub online)

 

Podczas kursu języka polskiego na poziomie A1 skupiamy się na:

 

 • pracy nad 4 kompetencjami językowymi (mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie);
 • wprowadzeniu i utrwaleniu słownictwa z różnych obszarów tematycznych (człowiek, rodzina, życie codzienne, sposoby spędzania wolnego czasu, mieszkanie, miejsca, środki transportu, praca, edukacja, żywienie, zakupy i usługi, zdrowie i higiena osobista, środowisko naturalne);
 • wprowadzeniu i utrwaleniu struktur gramatycznych, takich jak: liczba i rodzaj gramatyczny, mianownik liczby pojedynczej rzeczowników i przymiotników, czasownik w bezokoliczniku, zaimki osobowe, czas teraźniejszy, odmiana czasownika być, koniugacja -m, -sz , -ę ,-esz  / -isz, przymiotniki i przysłówki, przyimki, pytania i przeczenia, liczebniki, zaimki: ten, ta ,to
 • funkcjach komunikacyjnych, takich jak: inicjowanie rozmowy i nawiązywaniu kontaktu, powitania, pożegnania, pozdrawianie, przedstawianie się, pytanie o samopoczucie, wyrażanie samopoczucia, przedstawianie się, zapraszanie;
 • wyrażaniu oceny, preferencji, potrzeby;
 • odgrywaniu scenek z życia codziennego, aby wiedzę wykorzystać w praktyce.

 

Po zakończeniu kursu na poziomie A1 obejmującego 2 semestry student będzie potrafił radzić sobie w prostych czynnościach dnia codziennego – wie jak się przedstawić, zadać proste pytanie i udzielić na nie odpowiedzi. Zna podstawowe zwroty grzecznościowe, potrafi wyrazić nieskomplikowaną  prośbę, życzenie, a także poprosić o pomoc. Uczeń potrafi opowiedzieć o sobie, swoich zainteresowaniach, wolnym czasie w prosty sposób.

 

Podczas kursu B1 skupiamy się na:

 

 • pracy nad 4 kluczowymi kompetencjami językowymi;
 • wdrożeniu i utrwaleniu struktur gramatycznych w tym: znaczenie i zastosowanie czasowników, mianownik oraz biernik rzeczowników i przymiotników w liczbie mnogiej, czas przyszły czasowników niedokonanych; czasowniki dokonane i niedokonane; miejscownik liczby pojedynczej i mnogiej; zaimki osobowe w miejscowniku, tryb rozkazujący, tworzenie i użycie liczebników porządkowych, nieregularna odmiana czasowników;
 • wdrożeniu i utrwaleniu słownictwa z następujących obszarów tematycznych, takich jak: opis cech wyglądu i charakteru, porównywanie i wyrażanie opinii na konkretny temat, usługi, przedstawianie i opisywanie sytuacji z przeszłości, wyrażanie uczuć i opisywanie związków uczuciowych, mówienie o przyszłości, planach, wyrażanie warunku, swoich preferencji, opisywanie środowiska naturalnego, mówienie o życiu w mieście i na wsi, wyrażanie życzenia, oczekiwania;

 

Uczestnik szkolenia po ukończonym kursie na poziomie B1 potrafi nawiązać kontakt w celu uzyskania informacji, aktywnie uczestniczyć w  rozmowie i prostej dyskusji, potrafi wyrazić swoje intencje, myśli i opinie oraz je uzasadnić. Umie opowiadać o wydarzeniach z przeszłości i planach na przyszłość.

 

Podczas kursu języka polskiego na poziomie B2 skupiamy się na:

 

 • rozwoju 4 kluczowych kompetencji językowych ze szczególnym uwzględnieniem mówienia;
 • wprowadzeniu i utrwaleniu szerokiego zakresu tematycznego: stosunki międzyludzkie, edukacja, przyroda, środowisko naturalne, nauka i technika, tradycje, wyrażanie zadowolenia i niezadowolenia, porównywanie, wyrażanie uczuć własnych opisywanie zdrowia, prośba o radę i udzielanie rady, podróżowanie, składanie życzeń, kondolencji, gratulacji, wyrażanie zdziwienia, zaskoczenia, dyskusja, opinia o filmie, książce, recenzowanie, argumentowanie, przedmioty z otoczenia, określanie celu i przeznaczenia rzeczy, zakupy, reklama, usługi, polityka, religia, obyczaje;
 • realizacji szerokiego zakresu struktur gramatycznych w tym: odmiana rzeczowników, przymiotników, zaimków i liczebników przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej, odmiana rzeczowników nieregularnych, odmiana imion i nazwisk, stopniowanie przymiotników i przysłówków, przyimki czasu i miejsca, odmiana czasowników w stronie czynnej, zwrotnej i biernej, tworzenie i użycie nieosobowych form czasownika.

 

Po zakończeniu kursu na poziomie B2 obejmującego 2 semestry student potrafi rozpocząć dyskusję i aktywnie uczestniczyć w rozmowie obejmującej nie tylko tematy życia codziennego, ale również związanej z tematami specjalistycznymi. Kursant potrafi prowadzić rozmowy związane z jego zainteresowaniami, zna i potrafi trafnie odczytać współczesne, powszechnie używane  idiomy.

 

Student potrafi czytać ze zrozumieniem artykuły prasowe oraz fragmenty współczesnej literatury polskiej. Potrafi wygłosić krótki referat przed audytorium i odpowiadać na konkretne zadawane pytania. Umie przedstawić swoje poglądy i brać udział w dyskusji o charakterze oficjalnym.