https://cambridge.pl
Przejdź do treści

Regulamin Programu Ambasadorskiego Polecam Cambridge

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument, którego celem jest unormowanie warunków i zasad uczestnictwa w programie afiliacyjnym prowadzonym pod nazwą Program Ambasadorski Polecam Cambridge (Program) polegającym na polecaniu przez uczestnika programu, zwanego Ambasadorem Marki Cambridge (Ambasador), Usług znajdujących się w ofercie Cambridge. Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej na stronie Serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://cambridge.pl. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi warunek konieczny przystąpienia do Programu Ambasadorskiego Polecam Cambridge. Regulamin nie wyłącza stosowania postanowień innych regulaminów obowiązujących u Organizatora Programu, w tym Regulaminu Serwisu oraz umów zawartych przez Organizatora Programu z Ambasadorem Marki Cambridge.
 2. Program Ambasadorski Polecam Cambridge (Program) – program afiliacyjny, który został stworzony i jest prowadzony przez Cambridge School of English Sp. z o.o. w celu promocji usług znajdujących się w ofercie Cambridge oraz partnerów Cambridge dostępnych w Serwisie internetowym
 3. Cambridge – Spółka Cambridge School of English Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Widok 10/LU 1 (00-023 Warszawa), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000085970, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł, NIP 5252147188, REGON 016153582, będąca administratorem Serwisu internetowego i Organizatorem Programu.
 4. Serwis internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://cambridge.pl, za pośrednictwem którego Organizator Programu sprzedaje usługi i towary pozostające w jego ofercie.
 5. Ambasador Marki Cambridge (Ambasador) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych, która przystąpi do Programu poprzez zarejestrowanie się i założenie konta w Serwisie internetowym. Zarejestrowanie się do Programu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 6. Konto Ambasadora (Konto) – indywidualne konto udostępnione przez Cambridge Ambasadorowi z przypisanym unikalnym oznaczeniem (login), umożliwiające udział w Programie Ambasadorskim Polecam Cambridge, na którym gromadzone są m.in. dane Ambasadora i informacje o jego działaniach w ramach Programu. W ramach Programu Ambasadorskiego Polecam Cambridge rozróżnia się dwa typy Kont: Konto Proste właściwe dla osób fizycznych oraz Konto Firmowe właściwe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jeśli ich działalność w ramach Programu jest związana bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą, a treść Umowy ma dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, Przedsiębiorców Uprzywilejowanych,  osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych.
 7. Umowa – stosunek prawny łączący Ambasadora z Cambridge, którego warunki reguluje niniejszy Regulamin, a w przypadku Konta Firmowego dodatkowo może regulować odrębny dokument.
 8. Nowy Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w okresie ostatniego roku od dnia nabycia produktów lub usług z wykorzystaniem Linka Polecającego, nie korzystała z produktów/usług Cambridge.
 9. Zakup Nowego Klienta – sytuacja, w której Nowy Klient korzystając z Linka Polecającego udostępnionego przez Ambasadora zostaje przekierowany na stronę Serwisu internetowego i dokonuje zakupu towarów lub usług znajdujących się w ofercie Organizatora Programu uiszczając pełną kwotę ceny.
 10. Link Polecający – wygenerowany przez Organizatora Programu unikalny link odsyłający do strony Serwisu internetowego zawierający atrybuty pozwalające na przypisanie Zakupu Nowego Klienta do działań afiliacyjnych konkretnego Ambasadora.
 11. Media społecznościowe – środki społecznego komunikowania się o szerokim zasięgu, takie jak komunikatory internetowe, portale społecznościowe, fora dyskusyjne, strony internetowe, blogi i inne kanały globalnej komunikacji internetowej, w tym w szczególności: YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, Messenger, Skype, Snapchat, Tinder, Instagram, Whatsapp, Google Hangouts.
 12. Prowizja – środki pieniężne przyznane Ambasadorowi przez Organizatora Programu za Zakup Nowego Klienta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 13. Potencjalny Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zainteresowana usługami/towarami pozostającymi w ofercie Cambridge.
 14. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 15. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeśli treść Umowy nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.
 16. Fałszywe ruchy – jakiekolwiek działania mające na celu fałszowanie danych dotyczących Programu.
 17. Regulamin Serwisu – Regulamin normujący zasady funkcjonowania Serwisu internetowego oraz warunki i zasady zawierania Umów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną Sprzedaży usług i produktów Cambridge School of English Sp. z o.o. oraz jej partnerów świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

§ 2 Szczegółowe warunki udziału w Programie Ambasadorskim Polecam Cambridge

 

 1. Przystąpienie do Programu Ambasadorskiego Polecam Cambridge i uczestnictwo w nim jest dobrowolne.
 2. Uczestnictwo w Programie Ambasadorskim Polecam Cambridge polega na działaniach afiliacyjnych Ambasadora, w ramach których Ambasador podejmuje samodzielne decyzje co do tego poprzez jakie Media społecznościowe, w jaki sposób, komu i jakie Oferty Cambridge będzie polecać poprzez przekazanie Linka Polecającego. Ambasador może również umieścić Link Polecający na zarządzanej przez siebie stronie www, do której musi posiadać tytuł prawny przez cały okres w jakim publikowany jest na niej Link Polecający lub udostępnić go inną drogą niż poprzez Media społecznościowe.
 3. Aby korzystać z Programu Ambasadorskiego Polecam Cambridge niezbędne jest posiadanie przez Ambasadora urządzenia z dostępem do Internetu wraz z systemem operacyjnym oraz z programem służącym do przeglądania zasobów Internetu oraz posiadanie własnej skrzynki mailowej wraz z adresem e-mail.
 4. Uczestnictwo w Programie wymaga posiadania Konta Prostego lub Konta Firmowego oraz dokonania rejestracji w Programie Ambasadorskim Polecam Cambridge co jest możliwe poprzez wybranie opcji Dołącz do Programu Ambasadorskiego Polecam Cambridge dostępnej pod adresem: https://cambridge.pl/program-partnerski Dokonanie rejestracji wymaga zaakceptowania Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) i oznacza zawarcie umowy, której warunki reguluje niniejszy Regulamin w sposób wyczerpujący w przypadku Konta Prostego a w przypadku Konta Firmowego wymagane jest zawarcie dodatkowo odrębnej umowy. Regulamin może zostać zapisany przez Ambasadora na trwałym nośniku lub wydrukowany.
 5. Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i zawarcia Umowy jest otrzymanie wiadomości na adres e-mail podany przy rejestracji, zawierającej link aktywujący Konto Ambasadora.
 6. Celem korzystania z wszystkich funkcjonalności Programu „Polecam Cambridge” Ambasador powinien w panelu ustawień Konta Ambasadora dokonać uzupełnienia danych kontaktowych oraz danych niezbędnych do celów rozliczeniowych, numeru PESEL, numeru rachunku bankowego, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego oraz danych właściwego Urzędu Skarbowego (celem sporządzenia deklaracji podatkowej) najpóźniej do końca miesiąca, w którym została przekroczona minimalna kwota prowizji, uprawniająca do jej wypłaty. Podanie tych danych jest dobrowolne ale niezbędne do ustalenia prawa do Prowizji i jej wypłaty.
 7. Ambasador zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania Umowy dbać aby jego dane podane w ustawieniach Konta Ambasadora były aktualne i prawdziwe.
 8. Umowa z Ambasadorem zostaje zawarta na czas nieokreślony. Organizator Programu może zakończyć Program w każdym czasie, za 30 dniowym wyprzedzeniem co jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy. O powyższym powiadomi Ambasadarów za pośrednictwem poczty elektronicznej. Organizator Programu ma prawo aktualizować, modyfikować i dodawać do swojej oferty nowe usługi lub ograniczać dostęp lub wycofywać usługi istniejące w momencie przystępowania Ambasadora do Programu
 9. Cambridge nie odpowiada za działania Ambasadorów Programu, w tym za treści przez nich udostępniane przy okazji uczestnictwa w Programie.
 10. Ambasador ponosi pełną odpowiedzialność za działania i treści przez siebie umieszczane przy okazji udziału w Programie, w tym w szczególności za treści udostępniane wraz z Linkiem Polecającym.
 11. Ambasadorowi zabrania aby przy realizacji Programu, w szczególności przy okazji udostępniania Linka Polecającego i w połączeniu z materiałami i informacjami związanymi z Cambridge (w tym z ofertą Cambridge), umieszczał jakiekolwiek materiały o treści moralnie nagannej, obraźliwej, wulgarnej, sprzecznej z dobrymi obyczajami, w tym zawierające treści rasistowskie, pornograficzne, okazujące przemoc lub do niej wzywające lub w jakikolwiek inny sposób narażające na szkodę wizerunek i dobre imię Cambridge lub jej partnerów, w tym innych Uczestników Programu. Ambasadorowi
 12. Ambasadorowi nie wolno również publikować przy okazji udziału w Programie, w tym w szczególności w połączeniu z materiałami promującymi Cambridge czy zawierającymi Link Polecający, treści łamiących przepisy prawa, prawa osób trzecich, jak również dobre obyczaje.
 13. Ambasador nie jest upoważniony do ingerowania w treść oferty Cambridge, w tym tej podlegającej promowaniu poprzez Link Polecający oraz nie może modyfikować utworów i znaków graficznych należących do Organizatora Programu. Treści i materiały udostępniane przez Ambasadora nie mogą również wprowadzać w błąd co do usług/produktów pozostających w ofercie Organizatora Programu, jak również funkcjonalności, warunków oraz kosztów korzystania z Serwisu Internetowego.
 14. Ambasador nie może wykonywać Fałszywych ruchów i stosować rozwiązań mających na celu fałszowanie danych dotyczących udziału w Programie.
 15. Ambasador ponosi wyłączną odpowiedzialność za: podane przez siebie dane niezbędne do celów kontaktowych i rozliczeniowych, prawidłową konfigurację Konta Ambasadora w zakresie udostępnionych funkcjonalności, przekazanie swoich indywidualnych danych dostępu do Konta Ambasadora, takich jak login i hasło osobom trzecim.
 16. Organizator Programu ma prawo kontrolować i weryfikować sposób realizacji Programu przez Ambasadora co do sposobu udostępniania Linków Polecających, przestrzegania niniejszego Regulaminu i Regulaminu Serwisu. Weryfikacja może obejmować m.in. sprawdzenie zgodności stron na których publikowane są Linki Polecające z wymaganiami Regulaminu, zgodności działań Ambasadora z postanowieniami Regulaminu i przepisami prawa.
 17. Jeżeli działania Ambasadora naruszą postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Serwisu, czy też pozostają w sprzeczności z założeniami Programu opisanymi w Regulaminie, Cambridge może wysłać Ambasadorowi na jego adres e-mail pouczenie wraz z ostrzeżeniem, wezwanie do zaprzestania naruszeń, jak również Cambridge ma prawo anulować przyznaną Ambasadorowi Prowizję oraz wykluczyć Ambasadora z Programu w przypadku gdy naruszenie Organizator uzna za ciężkie lub gdy naruszenia będą notoryczne. W przypadku wykluczenia z Programu Umowa łącząca Ambasadora z Cambridge ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym co odbędzie się poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail podany w ustawieniach Konta Ambasadora.

 

§ 3 Prowizja

 1. Ambasadorowi przysługuje Prowizja jeśli w sposób zgodny z Regulaminem pozyska Nowego Klienta, który korzystając z Linka Polecającego zostanie przekierowany na stronę Serwisu i zakupi produkty lub usługi znajdujące się w ofercie Organizatora Programu, uiści kwotę ceny w pełnej wysokości oraz nie odstąpi od umowy w przypisanym prawem terminie. Wierzytelności wymagalne od Nowego Klienta i nieopłacone nie będą stanowiły podstawy przyznania prawa do Prowizji.
 2. Prowizja dla Ambasadora wynosi w zależności od usługi/produktu, od 3 do 5 % kwoty ceny netto (w zależności od kategorii produktów i usług, po ewentualnym rabacie) Zakupu Nowego Klienta, który skorzystał podczas transakcji z Linka Polecającego.
 3. Wypłata Prowizji nastąpi po zgłoszeniu żądania wypłaty w ramach funkcjonalności Konta Ambasadora, które będzie miało miejsce najwcześniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym miał miejsce Zakup Nowego Klienta i osiągnięta została kwota minimalna wypłaty prowizji wskazana w ust. 8 oraz nie później niż w terminie 3 miesięcy od kolejnego miesiąca, za który powinna być przyznana Prowizja.
 4. Podstawą do rozliczenia będą informacje udostępnione przez Organizatora na Koncie Ambasadora, w tym co do ilości Zakupów Nowego Klienta spełniających warunki wypłaty określone w niniejszym Regulaminie oraz wysokości Prowizji.
 5. Organizator dokona w ciągu 30 dni od zgłoszenia żądania wypłaty Prowizji weryfikacji zasadności zgłoszonego żądania, w tym sposobu pozyskania Nowego Klienta przez Ambasadora, w szczególności w zakresie przestrzegania Regulaminu przy udostępnianiu Linków Polecających. Pozytywna weryfikacja zgłoszonej do wypłaty Prowizji oznacza jej przyznanie Ambasadorowi a w przypadku Konta Firmowego stanowi podstawę dla Ambasadora do  załadowania/dołączenia faktury/rachunku. Negatywna weryfikacja, w tym w przypadku stwierdzenia, że żądanie wypłaty prowizji dotyczy prowizji naliczonej w wyniku naruszenia przez Ambasadora Regulaminu, wprowadzenia Organizatora w błąd, zatajenia przez Ambasadora informacji mających wpływ na wysokość prowizji, na skutek dokonania czynu zabronionego, w tym noszącego znamiona próby wyłudzenia, Prowizja nie zostanie Ambasadorowi wypłacona, a w przypadku gdy wypłata miała już miejsce, Organizatorowi będzie przysługiwać prawo żądania jej zwrotu w terminie 7 dni od dnia wezwania.
 6. W przypadku Ambasadora korzystającego z Programu poprzez Konto Firmowe wypłata Prowizji będzie następować na podstawie prawidłowo, w tym zgodnie z Regulaminem, wystawionej faktury/rachunku z 60 dniowym terminem płatności. Fakturę/rachunek należy wystawić w oparciu o dane rozliczeniowe zawarte na Koncie Uczestnika Programu w zakładce Rozliczenia. Jeśli Uczestnik Programu jest podmiotem zarejestrowanym w UE, faktury przez niego wystawiane powinny być wystawiane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w UE.
 7. W przypadku Ambasadora korzystającego z Programu poprzez Konto Proste wpłata prowizji następuje automatycznie po pozytywnej weryfikacji zgłoszonego żądania wypłaty oraz pod warunkiem podania przez Uczestnika Programu danych wskazanych w § 2 ust. 6 Regulaminu.
 8. Prowizja zostanie wypłacona na wskazany przez Ambasadora rachunek bankowy przy czym minimalna kwota wypłaty musi być wyższa bądź równa 50 zł netto. W przypadku rozwiązania Umowy w przypadkach o których stanowi § 4 Regulaminu, istnieje możliwość wypłaty Prowizji niezależnie od powyższego wymogu.
 9. Prowizja wypłacana będzie Ambasadorowi nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym, w terminie do 15 dnia miesiąca, lub jeśli 15 dzień miesiąca przypadnie w dzień wolny od pracy, pierwszego dnia roboczego przypadającego po tym dniu.
 10. Organizator Programu prześle Ambasadorom korzystającym z programu poprzez Konto Proste na podany przez nich adres e-mail przypisany do Konta Ambasadora, deklaracje podatkowe i dokumenty stanowiące podstawę do samodzielnego rozliczenia rocznego zobowiązań podatkowych jeśli w roku, którego rozliczenie dotyczy, powstał obowiązek przesłania deklaracji. Ambasador wyraża zgodę na przesyłanie deklaracji podatkowych w formie elektronicznej, na wskazany przez siebie i przypisany do jego Konta adres e-mail.
 11. Ambasadorzy korzystający z programu poprzez Konto Firmowe zobowiązani są we własnym zakresie i na własny rachunek dokonywać stosownych rozliczeń z tytułu obowiązków podatkowych związanych z osiągnięciem przychodów w ramach uczestnictwa w Programie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie, lub niewłaściwe wywiązywanie się przez Ambasadora z ciążących na nim obowiązków wynikających z prawa podatkowego.

 

§ 4 Rozwiązanie Umowy

 1. Ambasador może rozwiązać Umowę w każdym czasie rezygnując tym samym z uczestnictwa w Programie Ambasadorskim Polecam Cambridge. Rozwiązanie Umowy następuje poprzez kliknięcie opcji „Wypowiadam Umowę” dostępnej w panelu Konta Ambasadora.
 2. Rozwiązanie Umowy oznacza rezygnację z Programu Ambasadorskiego Polecam Cambridge i skutkuje brakiem możliwości korzystania z wszelkich funkcjonalności Programu, w tym z możliwości udostępniania Linków polecających. Ambasador z chwilą rozwiązania Umowy traci również uprawnienie do Prowizji jeśli Nowy Klient korzystając z Linka Polecającego Ambasadora zakupi towar lub usługi znajdujące się w ofercie Organizatora Programu po rozwiązaniu Umowy.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy Organizator Programu po zweryfikowaniu uprawnienia do wypłaty Prowizji naliczonej w okresie obowiązywania Umowy wypłaci Prowizję w terminie przyjętym w Regulaminie.

 

 

§ 5 Odstąpienie od Umowy

Ambasador będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym ma prawo odstąpić od Umowy, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Aby to zrobić należy poinformować Organizatora Programu o decyzji w przedmiocie odstąpienia poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną z adresu e-mail podanego w ustawieniach Konta Ambasadora na wskazany adres e-mail: ambasador@cambridge.pl.  Oświadczenie o odstąpieniu można również odesłać na adres: Cambridge School of English Sp. z o.o. ul. Widok 10/LU1, 00-023 Warszawa. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który może być wykorzystany przez Ambasadora stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

 

§ 6 Reklamacje

 1. Ambasadorowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z działaniem Programu Ambasadorskiemu Polecam Cambridge i uczestnictwem w nim.
 2. Reklamacje należy składać elektronicznie na adres e-mail: ambasador@cambridge.pl lub na adres Cambridge School of English Sp. z o.o. ul. Widok 10/LU1, 00-023 Warszawa w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o podstawie do reklamacji.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Ambasadora składającego reklamację i opis uchybienia wraz z uzasadnieniem.
 4. Informacja na temat wyniku postępowania reklamacyjnego będzie przekazana drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną w terminie 30 dni od doręczenia reklamacji Organizatorowi Programu.

 

§ 7 Poufność

Wszelkie dane i informacje przekazywane Ambasadorowi w ramach realizacji Umowy będą przez Uczestnika Programu traktowane w sposób poufny i nie będą ujawniane osobom trzecim bez zgody Organizatora Programu z wyjątkiem tych informacji, których ujawnienie wymagane jest przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 8 Ochrona danych osobowych Ambasadorów

 1. Administratorem danych osobowych Ambasadorów, w związku z organizacją Programu jest Cambridge (Organizator Programu), który przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.).
 2. Ambasador może w każdym czasie zwrócić się z zapytaniem dotyczącym kwestii przetwarzania jego danych osobowych przez Cambridge na adres mailowy: ambasador@cambridge.pl.
 3. Cambridge przetwarza dane osobowe Ambasadorów dla celów związanych z uczestnictwem w Programie, z wykonaniem obowiązków rozliczeniowych oraz podatkowych, jak również dla celów kontaktowania się z Ambasadorami, w tym w zakresie odpowiedzi na zadawane przez nich pytania i rozpatrywania składanych przez nich reklamacji. Ponadto Cambridge przetwarza dane osobowe Ambasadorów dla celów statystycznych, archiwizacyjnych.
 4. Dane osobowe przetwarzane przez Cambridge obejmują następujące dane: login, nazwisko i imię, adres zamieszkania, adres e-mail a w przypadku Ambasadorów, którzy zrealizują warunki przyznania Prowizji: nr konta bankowego Ambasadora, nr PESEL, datę urodzenia.
 5. Dane osobowe Ambasadorów będą przechowywane przez Cambridge przez następujące okresy:
 6. przez okres uczestnictwa w Programie oraz w zakresie niezbędnym do udokumentowania uczestnictwa do celów rozliczeń podatkowych przez 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął obowiązek dokonania rozliczenia podatkowego w związku z uczestnictwem w Programie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Po upływie tego okresu dane osobowe Ambasadora zostaną usunięte.
 7. po zakończeniu uczestnictwa w Programie, w przypadku rozwiązania Umowy, do celów rozliczeń podatkowych przez 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął obowiązek dokonania rozliczenia podatkowego w związku z uczestnictwem w Programie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Po upływie tego okresu dane osobowe Ambasadora zostaną usunięte.
 8. w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy zawartej z Ambasadorem, który nie spełnił warunków przyznania Prowizji, dane będą przetwarzane przez 120 dni od rozwiązania Umowy lub odstąpienia od niej a po tym terminie zostaną usunięte.
 9. Ambasadorzy mają pełną możliwość korzystania z uprawnień przysługujących im w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych tj. prawa dostępu do danych i uzyskania ich kopii, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”), prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania.
 10. Pozostałe kwestie związane z ochroną danych osobowych reguluje Polityka prywatności dostępna na stronie Serwisu Internetowego.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz dodatkowych umowach zawartych w ramach Programu Ambasadorskiego Polecam Cambridge zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. W przypadku uznania przez Sąd, że którekolwiek z postanowień Regulaminu są nieważne, pozostałe zachowują swoją moc.
 3. Ambasador będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje na temat dostępu do wymienionego trybu i procedury rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Uczestnik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, jak również może wytoczyć powództwo przed właściwym sądem powszechnym.
 4. Do rozstrzygania sporów przyjmuje się jurysdykcję sądów polskich, a sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora, z uwzględnieniem odmiennych praw Ambasadorów będących osobami fizycznymi i Przedsiębiorcami Uprzywilejowanymi, przysługujących im w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 5. W przypadku sporządzenia Regulaminu w kilku różnych językach, w przypadku sporu interpretacyjnego wersja polska będzie miała znaczenie rozstrzygające.
pl_PLPolish

Popup

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Już wychodzisz?

Wypróbuj nasze nowe narzędzie do nauki poprawnej wymowy angielskiej w dwóch wersjach, oryginalnej i rozszerzonej na naszej globalnej stronie za darmo przez 1 dzień.

Dołącz do newslettera i otrzymaj kod!

   Dołącz do newslettera!

  Uzupełnij dane i otrzymuj najnowsze informacje na temat kursów i kuponów rabatowych na kursy językowe.