Regulamin Programu Ambasadorskiego Polecam Cambridge

§ 1 Definicje

  1. Regulamin – niniejszy dokument, którego celem jest unormowanie warunków i zasad uczestnictwa w programie afiliacyjnym prowadzonym pod nazwą Program Ambasadorski Polecam Cambridge (Program) polegającym na polecaniu przez uczestnika programu, zwanego Ambasadorem Marki Cambridge (Ambasador), Usług znajdujących się w ofercie Cambridge. Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej na stronie Serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://cambridge.pl. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi warunek konieczny przystąpienia do Programu Ambasadorskiego Polecam Cambridge. Regulamin nie wyłącza stosowania postanowień innych regulaminów obowiązujących u Organizatora Programu, w tym Regulaminu Serwisu oraz umów zawartych przez Organizatora Programu z Ambasadorem Marki Cambridge.
  2. Program Ambasadorski Polecam Cambridge (Program) – program afiliacyjny, który został stworzony i jest prowadzony przez Cambridge School of English Sp. z o.o. w celu promocji usług znajdujących się w ofercie Cambridge oraz partnerów Cambridge dostępnych w Serwisie internetowym
  3. Cambridge – Spółka Cambridge School of English Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Widok 10/LU 1 (00-023 Warszawa), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000085970, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł, NIP 5252147188, REGON 016153582, będąca administratorem Serwisu internetowego i Organizatorem Programu.
  4. Serwis internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://cambridge.pl, za pośrednictwem którego Organizator Programu sprzedaje usługi i towary pozostające w jego ofercie.
  5. Ambasador Marki Cambridge (Ambasador) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych, która przystąpi do Programu poprzez zarejestrowanie się i założenie konta w Serwisie internetowym. Zarejestrowanie się do Programu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
  6. Konto Ambasadora (Konto) – indywidualne konto udostępnione przez Cambridge Ambasadorowi z przypisanym unikalnym oznaczeniem (login), um