Regulamin

Regulamin kursów Cambridge School of English

 • REGULAMIN O PROWADZENIE GRUPOWE KURSÓW JĘZYKÓW OBCYCH
 • REGULAMIN O PROWADZENIE INTENSYWNYCH KURSÓW JĘZYKÓW OBCYCH PODCZAS FERII ZIMOWYCH lub LETNYCH
 • REGULAMIN O PROWADZENIE ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

 

Cambridge School of English Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie pod adresem:

Widok 10 / LU 1

00-023 Warszawa

NIP 525-21-47-188

tel. 022 622 30 19

mob. +48 534 322 497, +48 601 920 293

mail: office@cambridge.com.pl

https://cambridge.com.pl

 

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorstw prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000085970. Kapitał zakładowy 50 000 zł.

 

Kupując kurs, wyrażają Państwo zgodę na warunki i regulamin przedstawiony w opisie produktu.

 

Cambridge School of English jest profesjonalną szkołą języka angielskiego, gwarantującą wysoki poziom świadczonych usług. Szkoła działa przez cały rok.

 

REGULAMIN O PROWADZENIE GRUPOWE KURSÓW JĘZYKÓW OBCYCH

Przedmiot umowy

 1. Umowa została zawarta na podstawie przedstawionej Uczestnikowi oferty kursów językowych
 2. Zakup kursu w sklepie on-line jest momentem wiążącym obie strony.
 3. Szkoła zobowiązuje się zorganizować nauczanie języka obcego w sposób przedstawiony w opisie produktu.
 4. Zajęcia grupowe będą odbywały się według harmonogramu przedstawionego w opisie produktu.
 5. Godzina lekcyjna nauczania grupowego określona jest w opisie produktu.
 6. Nauczanie grupowe odbywa się w grupach maksymalnie 9 osobowych dobranych pod względem zaawansowania językowego.
 7. Umowę zawiera się na okres przedstawiony w opisie produktu.

Obowiązki Szkoły

 1. Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanej kadry lektorskiej, sprawowania nadzoru metodycznego nad ich pracą, przeprowadzania testów śródsemestralnych i semestralnych.
 2. W przypadku nieobecności lektora, Szkoła dołoży wszelkich starań, aby zapewnić zastępstwo lub powiadomić uczestników kursu o odwołaniu zajęć.
 3. Szkoła zobowiązuje się do przyjęcia słuchaczy kontynuujących na kolejny semestr nauki w pierwszej kolejności.
 4. Szkoła zobowiązuje się do pośrednictwa przy rejestracji na egzaminy British Council dla osób, które pozytywnie zdadzą egzamin próbny.
 5. Szkoła zobowiązuje się do przygotowania świadectwa na zakończenie kursu, zawierającego szczegółową ocenę postępów w nauce.
 6. Szkoła zobowiązuje się do udzielania bieżących informacji o postępach w nauce rodzicom i opiekunom słuchaczy niepełnoletnich.

Obowiązki Uczestnika

 1. Udział we wstępnej kwalifikacji w celu ustalenia właściwego poziomu znajomości języka.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do regularnego uczestniczenia w zajęciach, wykonywania pracy domowej.
 3. Uczestnik zakupuje podręcznik polecony przez Szkołę, którego cena nie jest wliczona w cenę kursu. Uczestnik może zamówić podręcznik za pośrednictwem szkoły, przysługuje mu zniżka na zakup podręcznika.
 4. Warunkiem przejścia na kolejny poziom nauczania jest zaliczenie testu semestralnego.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do wniesienia opłaty za semestr przy zapisie do grupy według ustalonego harmonogramu opłat.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do terminowego opłacania rat, zgodnie z podanym harmonogramem płatności, w przypadku gdy wpłata nie jest uiszczona całościowo.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie budynku oraz zachowania zgodnego z powszechnie przyjętymi normami.
 8. W przypadku nieobecności na zajęciach Uczestnikowi przysługuje prawo do nieodpłatnego odpracowania zajęć w innej grupie na tym samym poziomie (w razie dostępności grupy). Liczba odpracowanych zajęć nie może przekroczyć 25% całkowitej liczby godzin kursu. Zajęcia mogą zostać odpracowane najpóźniej do 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia kursu. Informację o planowanej nieobecności oraz chęci odpracowania zajęć należy zgłosić do biura szkoły drogą mailową (office@cambridge.com.pl).
 9. Od Uczestników zdających egzaminy British Council oczekuje się udziału w próbnych egzaminach i rejestracji w wyznaczonym przez British Council terminie.

Płatności

 1. Cena kursu zostaje ustalona w opisie produktu i jest zależna od typu kursu, ilości godzin lekcyjnych oraz od ilości osób w grupie.
 2. Cena kursu przedstawiona jest w opisie produktu.
 3. W przypadku zbyt małej liczby osób w grupie (mniej niż 3) szkoła może rozwiązać grupę lub zaproponować skrócony kurs.
 4. Rezygnacja z kursu ze strony kursanta może nastąpić w trakcie trwania kursu z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej w biurze szkoły lub drogą mailową (office@cambridge.com.pl). W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie trwania semestru (z uwzględnieniem 14 dniowego okresu odstąpienia od umowy) kwota za pozostałe godziny zajęć zostaje zwrócona Uczestnikowi.
 5. Nieobecność na zajęciach nie jest podstawą do zwrotu opłaty za kurs.
 6. Umowa o prowadzenie kursów języków obcych jest podpisywana na okres przedstawiony w opisie produktu. W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie trwania kursu (z 14 dniowym okresem wypowiedzenia) kwota za pozostałe godziny zajęć zostaje zwrócona uczestnikowi.
 7. Osoby, które rozliczają się ze szkołą w systemie ratalnym są zobowiązane do uiszczenia opłat według harmonogramu, pomimo rezygnacji z kursu. Całkowitą należność za kurs należy uregulować najpóźniej do ostatniego dnia kursu.
 8. Opłata za kurs może zostać wniesiona w całości, w II lub IV oprocentowanych (5%) ratach. W takim wypadku cena kursu wzrasta o 5%.
 9. Opłaty za kurs (całościowe lub ratalne) wnoszone są kartą w biurze lub przelewem bankowym na konto Szkoły, nr rachunku:
  96 1160 2202 0000 0002 1344 1077
 10. W przypadku wyboru płatności ratalnej, kolejne raty będą uiszczane według harmonogramu, ustalonego drogą mailową ze Szkołą (office@cambridge.com.pl).

Uprawnienia Uczestnika

 1. Uczestnik ma prawo do zmiany grupy za zgodą Dyrektora Metodycznego.
 2. Uczestnik ma możliwość zgłaszania wszelkich uwag dotyczących działalności Szkoły, programu nauczania  i sposobu prowadzenia zajęć.
 3. Uczestnik ma możliwość nieodpłatnego korzystania z biblioteki.
 4. Uczestnik ma możliwość uczestniczenia w dodatkowych, fakultatywnych bezpłatnych warsztatach prowadzonych przez lektora polskiego w liczbie odpowiedniej do danego rodzaju kursu. Warsztaty można wykorzystać jedynie w trakcie trwania kursu w danym semestrze. Aby warsztaty rozpoczęły się do biura muszą zgłosić się minimum 3 osoby z danego poziomu językowego z placówek Cambridge School of English. Warsztaty muszą rozpocząć się w ciągu 21 dni od daty rozpoczęcia kursu. Warsztaty przedstawione są w opisie produktu. Liczba warsztatów jest liczona od momentu ich ruszenia, czyli od pierwszych zajęć. W przypadku nieobecności uczestnika na warsztatach, na które jest zapisany, nie ma możliwości ich odrobienia. W przypadku, gdy w trakcie trwania warsztatów, uczestnik zrezygnuje z chodzenia na warsztaty, a liczba osób rzeczywiście w nich uczestniczących jest mniejsza niż 3 i stan ten utrzymuje się przez kolejne 3 spotkania, grupa może zostać rozwiązana w wyniku decyzji Dyrektora ds. metodycznych. Warsztaty prowadzone są na ul. Widok 10 w piątki w godzinach popołudniowych.

REGULAMIN O PROWADZENIE INTENSYWNYCH KURSÓW JĘZYKÓW OBCYCH PODCZAS FERII ZIMOWYCH lub LETNYCH

Przedmiot umowy

 1. Umowa została zawarta na podstawie przedstawionej oferty kursów językowych w momencie zakupu produktu w sklepie on-line.
 2. Szkoła zobowiązuje się zorganizować nauczanie języka angielskiego w systemie nauczania grupowego w formie intensywnych warsztatów językowych w systemie przedstawionym w opisie produktu.
 3. Grupa zajęciowa liczy minimum 4 osoby i maksimum 8 osób.
 4. Umowę zawiera się na okres określony w opisie produktu.
 5. Zajęcia będą odbywały się w Cambridge School of English przy ulicy Widok 10/LU1 lub innej lokalizacji zaproponowanej w opisie produktu.

Obowiązki Szkoły

 1. Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanej kadry lektorskiej, sprawowania nadzoru metodycznego nad ich pracą.
 2. W przypadku nieobecności lektora, Szkoła dołoży wszelkich starań, aby zapewnić zastępstwo lub powiadomić uczestników kursu o odwołaniu zajęć.
 3. Szkoła zobowiązuje się do przygotowania świadectwa na zakończenie półkolonii.
 4. Szkoła zobowiązuje się zapewnić dzieciom zapisanym na cały dzień obiad i podwieczorek w cenie półkolonii.
 5. Szkoła nie organizuje posiłków dla dzieci niezapisanych w systemie całodniowym.
 6. Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane punktualnie. Ewentualne zmiany harmonogramu Rodzic może ustalić w sekretariacie Szkoły.
 7. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany dziennego harmonogramu zajęć z przyczyn losowych.

Obowiązki Rodzica i Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązuje się do regularnego uczestniczenia w zajęciach, stosowania się do poleceń nauczyciela i osób z obsługi Szkoły.
 2. Rodzic zobowiązuje się do wniesienia opłaty za półkolonie w uzgodnionym terminie.
 3. Rodzic i Uczestnik zobowiązują się do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie budynku oraz zachowania zgodnego z powszechnie przyjętymi normami.
 4. Rodzic zobowiązuje się do zapewnienia posiłków dla dzieci niezapisanych w systemie całodniowym.
 5. Rodzic odpowiada za szkody powstałe w wyniku postępowania Uczestnika i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej.
 6. Dziecko będzie przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez opiekuna, którego imię, nazwisko i numer telefonu podane zostało drogą mailową (office@cambridge.com.pl).
 7. W przypadku odbierania dziecka przez inną osobę lub udzielenie zgody na samodzielne opuszczenie budynku szkoły przez dziecko, rodzice zobowiązani są do przedstawienia upoważnienia w formie pisemnej.

Płatności

 1. Cena kursu języka angielskiego w formie intensywnych warsztatów językowych przedstawiona jest opisie produktu (promocje lub kupony zniżkowe obniżają cenę automatycznie).
 2. Cena kursu może ulec zmianie w przypadku zmiany ilości kursantów w grupie. W przypadku braku minimalnej ilości osób w grupie cena ustalana jest przez Szkołę i proponowana Rodzicowi.
 3. Rezygnacja z kursu ze strony kursanta może nastąpić jedynie na tydzień przed rozpoczęciem kursu. W tym przypadku kwota wpłacona przez kursanta zostaje zwrócona z potrąceniem opłaty rejestracyjnej w wysokości 150 zł. W innym przypadku kursant akceptuje cenę kursu oraz zobowiązuje się do jej zapłacenia w całości. Dotyczy to zarówno kursantów płacących w całości i w ratach.
 4. Rodzic potwierdza rezerwację miejsca na półkoloniach językowych poprzez wniesienie opłaty zaliczki w wysokości 150 zł w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, tj. dnia zakupu produktu w sklepie on-line.
 5. O pierwszeństwie udziału w półkoloniach decyduje termin wniesienia opłaty z uwagi na fakt, że ilość miejsc jest ograniczona.
 6. Nieobecność na zajęciach nie jest podstawą do zwrotu opłaty za kurs.
 7. Wycieczki fakultatywne są płatne dodatkowo. Informacja dotycząca kosztu wycieczki fakultatywnej podawana jest w dniu poprzedzającym zajęcia. Maksymalny koszt wynosi 20 zł.

REGULAMIN O PROWADZENIE ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

Przedmiot umowy

 1. Umowa została zawarta na podstawie przedstawionej Uczestnikowi oferty kursów językowych w momencie zakupu produktu w sklepie on-line.
 2. Szkoła zobowiązuje się zorganizować nauczanie języka angielskiego w systemie nauczania indywidualnego w liczbie określonej w opisie produktu. Zajęcia będą odbywały się w terminie ustalonym między kupującym a szkołą,  drogą mailową, (office@cambridge.com.pl).
 3. Zajęcia będą odbywały się według harmonogramu, ustalonego drogą mailową, (office@cambridge.com.pl).

Obowiązki Szkoły

 1. Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanej kadry lektorskiej, sprawowania nadzoru metodycznego nad ich pracą, przeprowadzania testów semestralnych.
 2. W przypadku nieobecności lektora, Szkoła dołoży wszelkich starań, aby zapewnić zastępstwo lub powiadomić uczestników kursu o odwołaniu zajęć.
 3. Przygotowania świadectwa na zakończenie semestru, zawierającego szczegółową ocenę postępów w nauce.

Obowiązki Uczestnika

 1. Udział we wstępnej kwalifikacji w celu ustalenia właściwego poziomu znajomości języka.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do regularnego uczestniczenia w zajęciach, wykonywania pracy domowej. Uczestnik ma prawo odwołać nie więcej niż 30% zajęć w miesiącu.  W przypadku odwołania większej ilości zajęć, Szkoła ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bądź obciążyć kursanta opłatą za odwołane zajęcia, niezależnie od tego, czy zostały odwołane terminowo.
 3. Uczestnik zakupuje podręcznik polecony przez Szkołę, którego cena nie jest wliczona w cenę kursu.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do terminowych wpłat zgodnie z podanym harmonogramem płatności, jeśli całość kwoty nie jest opłacana z góry.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie budynku oraz zachowania zgodnego z powszechnie przyjętymi normami.

Płatności

 1. Cena za jednostkę lekcyjną lub za cały pakiet przedstawiona jest w opisie produktu.

Uprawnienia Uczestnika

 1. Uczestnik kursu indywidualnego ma prawo do zmiany nauczyciela prowadzącego zajęcia w formie pisemnego oświadczenia.
 2. Uczestnik kursu indywidualnego ma możliwość odwołania zajęć. Za odwołanie zajęć rozumie się poinformowanie biura Szkoły telefonicznie, mailem lub osobiście o niemożności odbycia się lekcji w terminie 24 godzin od planowanego terminu zajęć. Zajęcia odwołane w terminie krótszym niż 24 godziny traktowane są jako zajęcia, które się odbyły i ponoszony jest ich koszt. W przypadku zajęć poniedziałkowych za terminowe odwołanie rozumie się odwołanie zajęć w piątek do godziny 16.00.
 3. Uczestnik ma możliwość zgłaszania wszelkich uwag dotyczących działalności Szkoły, programu nauczania  i sposobu prowadzenia zajęć.