https://cambridge.pl
Przejdź do treści

Regulamin

Dane kontaktowe Spółki prowadzącej serwis internetowy a zarazem sprzedawcy i  administratora sklepu internetowego:

Cambridge School of English Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie pod adresem:

Widok 10 / LU 1

00-023 Warszawa

NIP 525-21-47-188

tel. 022 622 30 19

mob. +48 534 322 497, +48 601 920 293

mail: office@cambridge.com.pl

https://cambridge.com.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Serwis cambridge.pl (dalej nazywany Serwisem) jest serwisem internetowym prowadzonym przez Spółkę działającą pod firmą Cambridge School of English Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Widok 10/LU 1 (00-023 Warszawa), zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorstw prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000085970, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł, NIP 5252147188, REGON 016153582, która prowadzi jednocześnie sklep internetowy dostępny pod adresem https://cambridge.com.pl/cambridge-online/sklep-online..
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu cambridge.pl oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://cambridge.com.pl/cambridge-online/sklep-online należy zapoznać się z wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu, który można pobrać, utrwalić oraz wydrukować. Korzystanie z Serwisu oraz Sklepu internetowego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności.
 3. Serwis skierowany jest do osób zainteresowanych informacjami na temat możliwości nauki języków obcych oferowanych przez Cambridge School of English Sp. z o.o.
 4. Pytania użytkowników dotyczące korzystania z Serwisu oraz sklepu internetowego należy kierować na adres office@cambridge.com.pl,
 5. Niniejszy Regulamin został wydany m.in. na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz w oparciu o  ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 6. Regulamin serwisu oraz sklepu internetowego (dalej Regulamin) określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego https://dev.cambridge.pl oraz warunki i zasady zawierania Umów sprzedaży usług i produktów Cambridge School of English Sp. z o.o. oraz jej partnerów poprzez Sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://cambridge.com.pl/cambridge-online/sklep-online.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego, wprowadzenia nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność, sposób wykonania oraz cenę złożonych wcześniej zamówień.

 

II. DEFINICJE

 1. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://cambridge.com.pl/cambridge-online/sklep-online, za pośrednictwem którego zawierana jest drogą elektroniczną Umowa sprzedaży i jeżeli stroną jest Konsument to sprzedaż odbywa się na warunkach uregulowanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.).
 2. Sprzedawca – Cambridge School of English Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Widok 10/LU 1 (00-023 Warszawa), zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorstw prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000085970, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł, NIP 5252147188, REGON 016153582.
 3. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu usługi/produktu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 5. Klient  – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych,  która poprzez Sklep internetowy zawiera umowę sprzedaży usług lub produktów oferowanych poprzez stronę Sklepu internetowego, związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Uczestnik/ Kursant – osoba fizyczna uprawniona do uczestnictwa w Kursie a) Posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo b) nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody jej przedstawiciela ustawowego na jej udział w Kursie. Uczestnikiem/Kursantem może być Kupujący, który zawarł Umowę sprzedaży Produktu oferowanego w sklepie internetowym, przy czym w przypadku Klientów nie będących osobami fizycznymi jest to wskazana przez Klienta z imienia i nazwiska osoba trzecia.
 7. Użytkownik – Kupujący, Kursant lub osoba odwiedzająca Serwis lub Sklep internetowy.
 8. Szkoła/Cambridge  –  Cambridge School of  English Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Widok 10/LU 1 (00-023 Warszawa).
 9. Produkt – kursy językowe realizowane przez Cambridge School of  English Sp. z o.o. (opisane szczegółowo w opisie produktu oraz w regulaminach poszczególnych kursów, które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu) oraz produkty partnerów Cambridge School of English Sp. z o.o., których szczegółowa specyfikacja znajduje się w opisie produktu, sprzedawane w Sklepie internetowym.
 10. Umowa sprzedaży – umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą  zawarta z wykorzystaniem Sklepu internetowego.
 11. Cena – podana w ofercie Sklepu internetowego cena produktów/usług. Ceny podane są w walucie polskiej i są cenami brutto. Ceną wiążącą dla Użytkownika jest cena aktualna w chwili dokonania zakupu.
 12. Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o produktach/usługach znajdujące się na stronie Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. ZAWARACIE UMOWY

 1. Przed zawarciem Umowy Uczestnik/Kursant powinien wykonać bezpłatny test poziomujący online dostępny na Stronie internetowej celem ustalenia właściwego poziomu kursu, chyba że ma miejsce kontynuacja nauki w Szkole i preferowany jest wybór kursu stanowiącego kontynuacje  kursu dotychczas realizowanego przez Użytkownika/Kursanta. Wyniki testu zostaną przesłane na wskazany adres e-mail.
 2. Celem zawarcia Umowy Użytkownik powinien:
  1. dokonać wyboru kursu dostępnego w Sklepie internetowym https://cambridge.com.pl/cambridge-online/sklep-online.html
  2. Kliknąć „KUP TERAZ – online”
  3. Dodać Produkt do koszyka
  4. Prawidłowo wypełnić formularz „Szczegóły płatności”
  5. Sprawdzić poprawność wprowadzonych danych
  6. Przesłać formularz zakupu wraz z zaznaczonymi odpowiednimi zgodami
  7. Zapoznać się z Regulaminem i Polityką prywatności i zaakceptować ich treść
  8. Dokonać zakupu poprzez przyciśnięcie przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ
 3. Po dokonaniu zapłaty, Kupujący otrzyma na podany przez siebie adres mailowy potwierdzenie zawarcia Umowy, która jest zawierana z chwilą zapłaty ceny.

 

IV. FORMY PŁATNOŚCI

Zapłata jest możliwa tylko w formie płatności on-line realizowanej poprzez:

 1. System płatności on-line Przelewy24.pl – obsługiwany przez grupę DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł oraz PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł.

V. Prawo do odstąpienia od umowy (ZWROT TOWARU) w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA

 1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 przywołanej Ustawy) – w terminie 14 dni kalendarzowych od podpisania Umowy sprzedaży. Warunkiem dotrzymania wskazanego terminu jest wysłanie Sprzedawcy jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu. Pismo można m.in. wysłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru Oświadczenia o odstąpieniu nie jest obowiązkowe.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą.
 3. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. W przypadku, w którym Konsument wyraźnie zażądał aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Konsument zobowiązany jest do zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Przedmiotowa kwota zostanie potrącona z ceny zwracanej Konsumentowi za kurs.

VI. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem umowy – bez wad.
 2. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 3. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego Produktu z umową, Konsument może złożyć reklamację.
 4. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby Konsument wypełnił protokół reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji Sprzedawcy podany w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie.
 5. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 6. Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty związane z reklamacją a poniesione przez KONSUMENTA.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników będących osobami fizycznymi jest Sprzedający tj. Cambridge School of English Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu i Sklepu internetowego, zgodnie z przepisami Ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).  Szczegółowe informacje zawarte zostały w zakładce Polityka prywatności.
 2. Korzystanie z Serwisu co do zasady nie wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację. Podanie danych jest niezbędne tylko w przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym dokonania zakupów w Sklepie internetowym.
 3. Zamówienie bezpłatnego elektronicznego newslettera Cambridge School of English Sp. z o.o. wymaga podania w odpowiednim polu swojego adresu e-mail. Na wskazany adres mailowy będą wysyłane wiadomości związane z nauką języków obcych oraz dotyczące usług i produktów oferowanych przez  Sprzedającego.
 4. Dane podane przy zgłoszeniu przez Użytkownika zapytania/prośby o kontakt będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie/nawiązania kontaktu, chyba że Użytkownik zezwoli na wykorzystanie jego danych w szerszym zakresie.
 5. Dane zbierane przy zakupie usług i produktów oferowanych przez Cambridge School of English Sp. z o.o. przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy oraz dla prawnie usprawiedliwionych celów, w szczególności marketingu świadczonych usług.
 6. Organizator gwarantuje Użytkownikom/Klientom będących osobami fizycznymi oraz Uczestnikom/Kursantom prawo dostępu do treści ich danych osobowych i do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w kursie.
 7. Podczas korzystania z Serwisu, w komputerze Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki Cookies, przez które rozumie się małe pliki tekstowe umożliwiające analizę sposobu korzystania ze stron internetowych przez dany komputer. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla użytkownika.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) – przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
 5. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24 maja 2018 poz. 1000 )
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane. –
 7. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
 8. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
 9. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
 10. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.)
 11. Wszystkie nazwy Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
 12. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na Stronie internetowej chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Zabrania się ich kopiowania.
 13. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
 14. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 15. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego w wyniku zawarcia Umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25.09.2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001, nr 113, poz. 1214)
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z przepisem art. 36 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Zasady i tryb procedury mediacji powadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej
 16. Treść załączników nr 1 i 2  stanowi integralną część niniejszego REGULAMINU,

ZAŁĄCZNIK NR 1

Regulamin kursów Cambridge School of English
 1. REGULAMIN O PROWADZENIE GRUPOWE KURSÓW JĘZYKÓW OBCYCH
 2. REGULAMIN O PROWADZENIE INTENSYWNYCH KURSÓW JĘZYKÓW OBCYCH PODCZAS FERII ZIMOWYCH lub LETNICH
 3. REGULAMIN O PROWADZENIE ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH
 4. REGULAMIN – VOUCHER / BON PODARUNKOWY

 

1. REGULAMIN O PROWADZENIE GRUPOWE KURSÓW JĘZYKÓW OBCYCH

Przedmiot umowy

 1. Umowa została zawarta na podstawie oferty kursów językowych przedstawionej Kupującemu.
 2. Zakup kursu w sklepie on-line jest momentem wiążącym obie strony.
 3. Szkoła zobowiązuje się zorganizować nauczanie języka obcego w sposób przedstawiony w opisie produktu.
 4. Zajęcia grupowe będą odbywały się według harmonogramu przedstawionego w opisie produktu.
 5. Godzina lekcyjna nauczania grupowego określona jest w opisie produktu.
 6. Nauczanie grupowe odbywa się w grupach maksymalnie 9 osobowych dobranych pod względem zaawansowania językowego.
 7. Umowę zawiera się na okres przedstawiony w opisie produktu.

Obowiązki Szkoły

 1. Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanej kadry lektorskiej, sprawowania nadzoru metodycznego nad ich pracą, przeprowadzania testów śródsemestralnych i semestralnych.
 2. W przypadku nieobecności lektora, Szkoła dołoży wszelkich starań, aby zapewnić zastępstwo lub powiadomić uczestników kursu o odwołaniu zajęć.
 3. Szkoła zobowiązuje się do pośrednictwa przy rejestracji na egzaminy British Council dla osób, które pozytywnie zdadzą egzamin próbny.
 4. Szkoła zobowiązuje się do pośrednictwa przy rejestracji na egzaminy British Council dla osób, które pozytywnie zdadzą egzamin próbny.
 5. Szkoła zobowiązuje się do przygotowania świadectwa na zakończenie kursu, zawierającego szczegółową ocenę postępów w nauce.
 6. Szkoła zobowiązuje się do udzielania bieżących informacji o postępach w nauce rodzicom i opiekunom słuchaczy niepełnoletnich.

Obowiązki Uczestnika

 1. Udział we wstępnej kwalifikacji w celu ustalenia właściwego poziomu znajomości języka.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa w zajęciach, wykonywania pracy domowej.
 3. Uczestnik zakupuje podręcznik polecony przez Szkołę, którego cena nie jest wliczona w cenę kursu. Uczestnik może zamówić podręcznik za pośrednictwem szkoły, przysługuje mu zniżka na zakup podręcznika.
 4. Warunkiem przejścia na kolejny poziom nauczania jest zaliczenie testu semestralnego.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie budynku oraz zachowania zgodnego z powszechnie przyjętymi normami.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie budynku oraz zachowania zgodnego z powszechnie przyjętymi normami.
 7. W przypadku nieobecności na zajęciach Uczestnikowi przysługuje prawo do nieodpłatnego odpracowania zajęć w innej grupie na tym samym poziomie (w razie dostępności grupy). Liczba odpracowanych zajęć nie może przekroczyć 25% całkowitej liczby godzin kursu. Zajęcia mogą zostać odpracowane najpóźniej do 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia kursu. Informację o planowanej nieobecności oraz chęci odpracowania zajęć należy zgłosić do biura szkoły drogą mailową (office@cambridge.com.pl).
 8. Od Uczestników zdających egzaminy British Council oczekuje się udziału w próbnych egzaminach i rejestracji w wyznaczonym przez British Council terminie.

Płatności

 1. Cena kursu zostaje ustalona w opisie produktu i jest zależna od typu kursu, liczby godzin lekcyjnych oraz od liczby osób w grupie.
 2. Rezygnacja z kursu ze strony Kupującego może nastąpić w trakcie trwania kursu z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej w biurze szkoły lub drogą mailową (office@cambridge.com.pl). W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie trwania semestru (z uwzględnieniem 14 dniowego okresu odstąpienia od umowy) kwota za pozostałe godziny zajęć zostaje zwrócona Kupującemu.
 3. Nieobecność na zajęciach nie jest podstawą do zwrotu opłaty za kurs.

Uprawnienia Uczestnika

 1. Uczestnik ma prawo do zmiany grupy za zgodą Dyrektora Metodycznego.
 2. Uczestnik ma możliwość zgłaszania wszelkich uwag dotyczących działalności Szkoły, programu nauczania  i sposobu prowadzenia zajęć.
 3. Uczestnik ma możliwość nieodpłatnego korzystania z biblioteki.
 4. Uczestnik ma możliwość uczestniczenia w fakultatywnych i bezpłatnych warsztatach prowadzonych przez lektora polskiego w liczbie odpowiedniej do danego rodzaju kursu. Warsztaty można wykorzystać jedynie w trakcie trwania kursu w danym semestrze. Aby warsztaty rozpoczęły się do biura muszą zgłosić się minimum 3 osoby z danego poziomu językowego z placówek Cambridge School of English. Warsztaty muszą rozpocząć się w ciągu 21 dni od daty rozpoczęcia kursu. Warsztaty przedstawione są w opisie produktu. Liczba warsztatów jest liczona od momentu ich ruszenia, czyli od dnia pierwszych zajęć. W przypadku nieobecności uczestnika na warsztatach, na które jest zapisany, nie ma możliwości ich odpracowania. W przypadku, gdy w trakcie trwania warsztatów, uczestnik zrezygnuje z uczęszczania na warsztaty, a liczba osób rzeczywiście w nich uczestniczących jest mniejsza niż 3 i stan ten utrzymuje się przez kolejne 3 spotkania, grupa może zostać rozwiązana w wyniku decyzji Dyrektora ds. metodycznych. Warsztaty prowadzone są na ul. Widok 10 w piątki w godzinach popołudniowych.

Rezygnacje

 1. Rezygnacja z kursu ze strony kursanta może nastąpić w trakcie trwania kursu z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
 2. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej w biurze szkoły lub drogą mailową (office@cambridge.com.pl). W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie trwania semestru (z uwzględnieniem 14 dniowego okresu odstąpienia od umowy) kwota za pozostałe godziny zajęć zostaje zwrócona Uczestnikowi.

Reklamacje

Klient Cambridge School of English ma możliwość złożenia skargi lub reklamacji dotyczącej świadczonych usług lub działalności Cambridge School of English, a szkoła ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni według poniższych zasad:

 1. Klient powinien zgłosić skargę/reklamację niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń, co ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie skargi.
 2. Skarga/reklamacja powinna zawierać istotne dla rozpatrzenia sprawy zastrzeżenia oraz dane kontaktowe Klienta (telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji)
 3. Klient może składać skargę/reklamację w formie:
  – pisemnej – osobiście, w siedzibie Cambridge School of English przy ulicy Widok 10/1
  – elektronicznej – skargę/ reklamację należy wysłać na adres office@cambridge.com.pl.

2. REGULAMIN O PROWADZENIE KURSÓW JĘZYKÓW OBCYCH W FORMIE INTENSYWNYCH WARSZTATÓW JĘZYKOWYCH PODCZAS FERII ZIMOWYCH lub LETNICH

Przedmiot umowy

 1. Umowa została zawarta na podstawie przedstawionej oferty kursów językowych w momencie zakupu produktu w sklepie on-line.
 2. Szkoła zobowiązuje się zorganizować nauczanie języka angielskiego w systemie nauczania grupowego w formie intensywnych warsztatów językowych w systemie przedstawionym w opisie produktu.
 3. Grupa zajęciowa liczy minimum 4 osoby i maksimum 8 osób.
 4. Umowę zawiera się na okres określony w opisie produktu.
 5. Zajęcia będą odbywały się w Cambridge School of English przy ulicy Widok 10/LU1 lub innej lokalizacji zaproponowanej w opisie produktu.

Obowiązki Szkoły

 1. Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanej kadry lektorskiej, sprawowania nadzoru metodycznego nad ich pracą.
 2. W przypadku nieobecności lektora, Szkoła dołoży wszelkich starań, aby zapewnić zastępstwo lub powiadomić uczestników kursu o odwołaniu zajęć.
 3. Szkoła zobowiązuje się do przygotowania świadectwa na zakończenie kursu.
 4. Szkoła zobowiązuje się zapewnić dzieciom zapisanym na cały dzień obiad i podwieczorek.
 5. Szkoła nie organizuje posiłków dla dzieci niezapisanych w systemie całodniowym.
 6. Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane punktualnie. Ewentualne zmiany harmonogramu Rodzic może ustalić w sekretariacie Szkoły.
 7. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany dziennego harmonogramu zajęć z przyczyn losowych.

Obowiązki Rodzica i Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązuje się do regularnego uczestniczenia w zajęciach, stosowania się do poleceń nauczyciela i osób z obsługi Szkoły.
 2. Rodzic zobowiązuje się do wniesienia opłaty za kurs.
 3. Rodzic i Uczestnik zobowiązują się do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie budynku oraz zachowania zgodnego z powszechnie przyjętymi normami.
 4. Rodzic zobowiązuje się do zapewnienia posiłków dla dzieci niezapisanych na kurs w systemie całodniowym.
 5. Rodzic odpowiada za szkody powstałe w wyniku postępowania Uczestnika i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej.
 6. Dziecko będzie przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez opiekuna, którego imię, nazwisko i numer telefonu podane zostało drogą mailową (office@cambridge.com.pl).
 7. W przypadku odbierania dziecka przez inną osobę lub udzielenie zgody na samodzielne opuszczenie budynku szkoły przez dziecko, rodzice zobowiązani są do przedstawienia upoważnienia w formie pisemnej.
 8. Uczestnik kursu ma obowiązek: a) przestrzegać regulaminu oraz zasad uczestnictwa w półkoloniach b) stosować się do poleceń nauczycieli i opiekunów c) przestrzegać zasad higieny osobistej i bezpieczeństwa d) brać udział we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez rodzica, opiekuna lub lekarza e) punktualnie stawiać się na zajęciach f) dbać o czystość i porządek oraz szanować mienie, pomoce dydaktyczne g) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków h) nie oddalać się bez wiedzy nauczyciela od grupy oraz poza teren organizacji kursu) przestrzegania zasad poruszania się po drogach i transportu zbiorowego, bezpiecznych wyjść, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zasad obowiązujących w miejscach odwiedzanych przez Uczestników w trakcie kursu) nie stosowania przemocy wobec innych uczestników zajęć oraz nie używania niecenzuralnych słów.
 9. Uczestnicy nie powinni przynosić na intensywne warsztaty językowe cennych rzeczy np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, tabletów itp. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestników oraz za zniszczenia dokonane przez Uczestników na mieniu Organizatora oraz na mieniu będącego własnością innych osób. UWAGA! Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie ustawowi.

Płatności

 1. Cena kursu języka angielskiego w formie intensywnych warsztatów językowych przedstawiona jest opisie produktu (promocje lub kupony zniżkowe obniżają cenę automatycznie).
 2. Klient zapłaci cenę za kurs w wysokości i zgodnie z ofertą znajdującą się w opisie produktu na stronie internetowej poprzez system płatności online Dotpay.pl lub Przelewy24.pl. Wycieczki fakultatywne są płatne dodatkowo. Informacja dotycząca kosztu wycieczki fakultatywnej podawana jest w dniu poprzedzającym zajęcia. Maksymalny koszt tygodniowy wycieczek fakultatywnych 20 zł.

Rezygnacje

 1. W przypadku rezygnacji z kursu w formie intensywnych warsztatów językowych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy, w terminie dłuższym niż 14 dni przed datą ich rozpoczęcia, Sprzedawca dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 100 zł.
 2. W przypadku rezygnacji z kursu w formie intensywnych warsztatów językowych w terminie krótszym niż 14 dni, ale nie dłuższym niż 7 dni przed rozpoczęciem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 200 zł.
 3. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni lub w czasie trwania kursu Kupującemu nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
 4. Kupującemu nie przysługuje zwrot świadczeń niewykorzystanych w trakcie trwania kursu w formie intensywnych warsztatów językowych z winy leżącej po stronie Uczestnika np.: dobrowolne nieskorzystanie z części lub całości imprezy, nieprzestrzeganie regulaminu warsztatów.
 5. W razie nagłej choroby dziecka, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego, Kupujący może otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystaną część kursu z wyjątkiem kosztów poniesionych przez Szkołę (tj. koszt odbytych warsztatów, koszt biletów wstępu na atrakcje w których dziecko brało udział, koszt faktycznie spożytych posiłków, koszt wychowawcy podzielony przez liczbę uczestników danego kursu, koszt ubezpieczenia NNW, koszt biletów komunikacji miejskiej).

Reklamacje

Klient Cambridge School of English ma możliwość złożenia skargi lub reklamacji dotyczącej świadczonych usług lub działalności Cambridge School of English, a szkoła ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji według poniższych zasad:

 1. Kupujący powinien zgłosić skargę/reklamację niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń, co ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie skargi.
 2. Skarga/reklamacja powinna zawierać istotne dla rozpatrzenia sprawy zastrzeżenia oraz dane kontaktowe Kupującego (telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji).
 3. Kupujący może składać skargę/reklamację w formie:
  – pisemnej – osobiście, w siedzibie Cambridge School of English przy ulicy Widok 10/1
  – elektronicznej – skargę/ reklamację należy wysłać na adres office@cambridge.com.pl.

3. REGULAMIN O PROWADZENIE ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

Przedmiot umowy

 1. Umowa została zawarta na podstawie przedstawionej Kupującemu oferty kursów językowych w momencie zakupu produktu w sklepie on-line.
 2. Szkoła zobowiązuje się zorganizować nauczanie języka angielskiego w systemie nauczania indywidualnego w liczbie określonej w opisie produktu. Zajęcia będą odbywały się w terminie ustalonym między kupującym a szkołą,  drogą mailową, (office@cambridge.com.pl).
 3. Zajęcia będą odbywały się według harmonogramu, ustalonego pomiędzy Szkołą a Kupującym/Uczestnikiem drogą mailową, (office@cambridge.com.pl).

Obowiązki Szkoły

 1. Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanej kadry lektorskiej, sprawowania nadzoru metodycznego nad ich pracą, przeprowadzania testów semestralnych.
 2. W przypadku nieobecności lektora, Szkoła dołoży wszelkich starań, aby zapewnić zastępstwo lub powiadomić uczestników kursu o odwołaniu zajęć.
 3. Przygotowania świadectwa na zakończenie semestru, zawierającego szczegółową ocenę postępów w nauce.

Obowiązki Uczestnika

 1. Udział we wstępnej kwalifikacji w celu ustalenia właściwego poziomu znajomości języka.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do regularnego uczestniczenia w zajęciach, wykonywania pracy domowej. Uczestnik ma prawo odwołać nie więcej niż 30% zajęć w miesiącu.  W przypadku odwołania większej liczby zajęć, Szkoła ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bądź obciążyć kursanta opłatą za odwołane zajęcia, niezależnie od tego, czy zostały odwołane terminowo.
 3. Uczestnik zakupuje podręcznik polecony przez Szkołę, którego cena nie jest wliczona w cenę kursu.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie budynku oraz zachowania zgodnego z powszechnie przyjętymi normami.

Płatności

 1. Cena za jednostkę lekcyjną lub za cały pakiet przedstawiona jest w opisie produktu.

Uprawnienia Uczestnika

 1. Uczestnik kursu indywidualnego ma prawo do zmiany nauczyciela prowadzącego zajęcia w formie pisemnego oświadczenia.
 2. Uczestnik kursu indywidualnego ma możliwość odwołania zajęć. Za odwołanie zajęć rozumie się poinformowanie biura Szkoły telefonicznie, mailem lub osobiście o niemożności odbycia się lekcji w terminie 24 godzin przed planowanym terminem zajęć. Zajęcia odwołane w terminie krótszym niż 24 godziny traktowane są jako zajęcia, które się odbyły i ponoszony jest ich koszt. W przypadku zajęć poniedziałkowych za terminowe odwołanie rozumie się odwołanie zajęć w piątek do godziny 16.00.
 3. Uczestnik ma możliwość zgłaszania wszelkich uwag dotyczących działalności Szkoły, programu nauczania  i sposobu prowadzenia zajęć.

Rezygnacje

 1. Rezygnacja z kursu przez Kupującego może nastąpić w trakcie trwania kursu z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
 2. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej w biurze szkoły lub drogą mailową (office@cambridge.com.pl). W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie trwania semestru (z uwzględnieniem 14 dniowego okresu odstąpienia od umowy) kwota za pozostałe godziny zajęć zostaje zwrócona Kupującemu.
 3. Nieobecność na zajęciach nie jest podstawą do zwrotu opłaty za kurs.

Reklamacje

Klient Cambridge School of English ma możliwość złożenia skargi lub reklamacji dotyczącej świadczonych usług lub działalności Cambridge School of English, a szkoła ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni według poniższych zasad:

 1. Klient powinien zgłosić skargę/reklamację niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń, co ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie skargi.
 2. Skarga/reklamacja powinna zawierać istotne dla rozpatrzenia sprawy zastrzeżenia oraz dane kontaktowe Klienta (telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji)
 3. Klient może składać skargę/reklamację w formie:
  – pisemnej – osobiście, w siedzibie Cambridge School of English przy ulicy Widok 10/1
  – elektronicznej – skargę/ reklamację należy wysłać na adres office@cambridge.com.pl.

4. REGULAMIN – VOUCHER / BON PODARUNKOKWY 

Opis produktu:

Voucher / Bon Podarunkowy, to graficznie przedstawiony kupon kwotowy o określonej wartości. Można go wykorzystać w internetowym sklepie szkoły językowej, Cambridge School of English, znajdującym się pod adresem: www.cambridge.pl 

Instrukcja wykorzystania: Jak wykorzystasz Voucher / Bon Podarunkowy?
 1. Wejdź na https://cambridge.pl/kursy/
 2. Wybierz kurs językowy, który najbardziej Ci odpowiada i kliknij ZAPISZ SIĘ
 3. W koszyku, w wyznaczonym na kupon polu, w pisz swój kod i kliknij ZASTOSUJ KUPON
 4. W kolejnym kroku uzupełnij dane kursanta
 5. Jeżeli kwota zakupów przewyższa wartość Vouchera, dopłać wybierając jedną z dostępnych metod płatności


Zasady i warunki wykorzystania:

      Voucher / Bon Podarunkowy możesz wykorzystać na stronie cambridge.pl;

      Voucher / Bon Podarunkowy możesz wykorzystać w jednej płatności, jeżeli nie wykorzystasz całej wartości vouchera, reszta przepada;

      Voucher / Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części.


Załącznik nr 2.

Wzór formularza odstąpienia KONSUMENTA od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Cambridge School of English Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Widok 10/LU 1 (00-023 Warszawa) office@cambridge.com.pl

 

Ja niniejszym informuję(*) o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży/o świadczenie następującej usługi(*)

 

Data zawarcia umowy: ………………………………………………………….

 

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………

 

Adres konsumenta: …………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

……………………………………………………………………………………………………………

Data / Bon 

pl_PLPolish

Popup

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Już wychodzisz?

Wypróbuj nasze nowe narzędzie do nauki poprawnej wymowy angielskiej w dwóch wersjach, oryginalnej i rozszerzonej na naszej globalnej stronie za darmo przez 1 dzień.

Dołącz do newslettera i otrzymaj kod!

   Dołącz do newslettera!

  Uzupełnij dane i otrzymuj najnowsze informacje na temat kursów i kuponów rabatowych na kursy językowe.