https://cambridge.pl
Przejdź do treści

Rozwój przedsiębiorstwa wymaga stałej inwestycji w kapitał ludzkiKrajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) wspiera pracodawców pragnących podnieść kompetencje swych pracowników. Droga do uzyskania dofinansowania wymaga sprecyzowania potrzeb szkoleniowych oraz przygotowania dokumentów, Cambridge School of English wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców i oferuje nieodpłatną pomoc w uzupełnieniu wniosku.

Krajowy fundusz szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków funduszu pracy i ukierunkowany jest na wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.
Jego zasadniczym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby aktywne zawodowo z powodu kwalifikacji i kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i gospodarki.

Inwestycja w potencjał kadrowy umocni zarówno pozycję przedsiębiorstw, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Środki finansowe płynące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wspomagają przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy oraz umiejętności osób pracujących lub poszukujących pracy. Szkolenia językowe organizowane są na wszystkich poziomach zaawansowania (od A1 do C2 zgodnie z metodologią Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) i uwzględniają elementy języka specjalistycznego oraz profesjonalnej komunikacji w docelowym środowisku pracy.

Kto może skorzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)?

Z dofinansowania na kształcenie mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa, zarówno duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa. Warunkiem koniecznym jest zatrudnianie co najmniej jednego pracownika w oparciu o umowę o pracę.

Jaki jest poziom dofinansowania, które można uzyskać?

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia

Dlaczego Cambridge School of English?

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Jesteśmy wiarygodną firmą, która działa na rynku szkoleń edukacyjnych niemal 30 lat

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Od kilku lat z powodzeniem realizujemy szkolenia finansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy - przykłady niektórych szkoleń wymienione są poniżej

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Oferujemy szkolenia z zakresu języka specjalistycznego (biznes, rekrutacja, logistyka, prawo, budownictwo, marketing i wiele innych)

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Posiadamy akredytację Kuratorium Oświaty

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Pomagamy w określeniu indywidualnych potrzeb szkoleniowych

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Oferujemy nieodpłatną pomoc w wypełnieniu wniosku, aby maksymalnie zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami Urzędów Pracy

Organizacja szkoleń finansowanych przez KFS (szkolenia dla bezrobotnych) – krok
po kroku

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Wypełnienie niezbędnej dokumentacji - zespół Cambridge School of English służy pomocą podczas wypełniania wniosku o przyznanie dotacji na kurs językowy. Wykwalifikowana kadra pracowników szkoły chętnie udzieli wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowania dokumentacji.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Analiza potrzeb - to etap, podczas którego staramy się jak najlepiej poznać oczekiwania uczestnika szkolenia, w oparciu o uzyskane informacje i własne doświadczenia określamy ramy szkolenia.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Ustalenie poziomu językowego - każdy uczestnik szkolenia finansowanego przez KFS przystępuje do testu poziomującego w formie pisemnej oraz ustnej.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Opracowanie szczegółowego programu szkolenia - metodycy Cambridge School of English, w oparciu o informacje uzyskane w poprzednich etapach, przygotowują spersonalizowany program nauczania. proponujemy profil słownictwa, podręczniki, elementy, na które położymy największy nacisk w czasie szkolenia. Program nauczania obejmuje m.in. zagadnienia związane z przeprowadzeniem rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. Kurs jest zorientowany na rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie rozwoju słownictwa, poprawnej wymowy, słuchania ze zrozumieniem, gramatyki, konstruowania wypowiedzi pisemnych, nauki sprawnej komunikacji.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Czynności przygotowawcze - przede wszystkim ustalenie terminów spotkań oraz wybór lektora lub lektorów, którzy poprowadzą dany kurs finansowany przez KFS.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Uruchomienie właściwych zajęć - oznacza także rozpoczęcie stałej opieki metodycznej ze strony szkoły. Metodyk Cambridge School of English pozostaje w stałym kontakcie z lektorami prowadzącymi wizytując okresowo zajęcia, lektorzy prowadzą dzienniki zajęć, na podstawie których zdajemy raport. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik szkolenia przystępuje do egzaminu. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji na danym poziomie określanym na podstawie egzaminu. Wyniki egzaminu wraz ze szczegółowym raportem przedstawiane są we właściwym urzędzie.

Poniżej zamieszczamy kilka przykładów szkoleń językowych finansowanych przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), które organizowane były przez Cambridge School of English w roku 2017:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Szkolenie z języka angielskiego z elementami marketingu i PR (public relations) na poziomie A2

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kurs języka angielskiego z zakresu prowadzenia procesów rekrutacyjnych na poziomie B1

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kurs języka angielskiego z zakresu architektury na poziomie A2

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kurs języka angielskiego z zakresu budownictwa na poziomie B1

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kurs języka angielskiego z elementami języka z zakresu administracji publicznej na poziomie B2

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kurs języka angielskiego z elementami języka biznesu oraz negocjacji na poziomie B1

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Szkolenie z języka z elementami języka prawniczego na poziomie A2

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kurs języka angielskiego z elementami transportu i logistyki na poziomie B1

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kurs języka angielskiego z elementami słownictwa z zakresu opieki zdrowotnej i społecznej

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kurs języka z elementami języka reklamy na poziomie A2

Zespół Cambridge School of English chętnie udzieli wszelkich informacji na temat szkoleń językowych finansowanych przez KFS (szkolenia dla bezrobotnych oraz szkolenia językowe dla firm i pracowników).

Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego:

email: office@cambridge.com.pl
telefon: (22) 622 30 19 lub (22) 622 40 98

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

UWAGA! W dniu 25.01.2018r. zmianie uległ §5 ust. 1 Zasad przyznawania pracodawcy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy m.st.

Warszawy w 2018r.

Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że w dniach 1-14 lutego 2018r. ogłasza nabór wniosków
o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego

Wnioski złożone przed oraz po wyznaczonym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Środki będą przyznawane zgodnie z Zasadami przyznawania pracodawcy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy w 2018r., z którymi pracodawca jest zobowiązany zapoznać się przed przystąpieniem do wypełniania wniosku.

Obowiązujące w 2018r. Zasady oraz Wniosek wraz z załącznikami można pobrać poniżej.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, adresowana do pracodawców wspomagających przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Urząd będzie przyznawał wsparcie ze środków KFS w 2018 roku Pracodawcom, których wnioski spełniają przynajmniej 1 priorytet Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawca może uzyskać finansowanie następujących działań:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

O wyniku rozpatrzenia wniosku pracodawca zostanie poinformowany pisemnie. W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd zawrze z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Działania rozpoczęte przed zawarciem wyżej wymienionej umowy oraz działania opłacone przez pracodawcę przed otrzymaniem (na rachunek bankowy) środków z Urzędu nie będą finansowane.

Wszystkie finansowane działania muszą rozpocząć się w 2018r.

UWAGA! W związku z przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ograniczonego limitu środków KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego w kwocie 1 207 500,00zł, przy bardzo dużym zainteresowaniu pracodawców tą formą wsparcia, kierując się zasadą racjonalności i gospodarności wydatkowania środków publicznych, celem objęcia wsparciem jak największej liczby pracodawców, urząd wprowadził ograniczenia w zakresie finansowania wskazane w §7 Zasad.

Kontakt do komórki organizacyjnej zajmującej się Krajowym Funduszem Szkoleniowym: Urząd Pracy m.st. Warszawy, ul. Ciołka 10a, pok. 103, kfs@up.warszawa.pl, tel. (22) 837 23 76

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS) - INSTRUMENT POLITYKI RYNKU PRACY

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) powstał ze środków Funduszu Pracy w celu wsparcia kształcenia ustawicznego pracowników podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. W szkoleniach mogą brać udział również pracodawcy i właściciele firm.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS jest instrumentem polityki rynku pracy wspierającym osoby pracujące w aktualizowaniu lub nabywaniu nowych kompetencji i pomagającym w dostosowaniu się do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki i zmian zachodzących na rynku pracy.

Celem utworzenia KFS jest również zapobieżenie utraty zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu braku właściwych kompetencji, braku wiedzy zawodowej lub jej nieadekwatności. Inwestycja w kadry, zwiększenie potencjału kadrowego, to możliwość podniesienia pozycji rynkowej firmy oraz samych pracowników na rynku pracy.

Szkolenia językowe i biznesowe dla firm dofinansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) - PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW w 2017 r.

Środki Funduszu Pracy w formie KFS przeznaczane się na finansowanie działań, które mają na celu kształcenie ustawicznego pracowników i pracodawców.
Środki te wspomagają przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2017 dotyczące kwoty 157 275 400 zł są następujące:

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - KFS 2017 - PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017 są następujące:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978).

Profesjonalne szkolenie biznesowe dofinansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) - ODBIORCY ŚRODKÓW Z KFS 2017 - FINANSOWANIE KWOTY DO 100% KOSZTÓW SZKOLEŃ

Pracodawca może otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2017) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

100% kosztów kształcenia ustawicznego - w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) - ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mają na celu wspieranie inwestycji w kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2017) pracodawca może przeznaczyć na:

 1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

KFS 2018 - SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW

Pracodawca składa wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Cambridge School of English z przyjemnością udzieli pomocy w wypełnieniu wniosku.
Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

KFS 2018 - ZDOBĄDŹ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W SWOJEJ FIRMIE !

 1. Wybierz szkolenie z oferty Cambridge School of English lub L2 – Language Consulting.
 2. Złóż wniosek o dofinansowanie szkolenia do Powiatowego Urzędu  Pracy.
 3. Po akceptacji wniosku podpisz umowę z Powiatowym Urzędem Pracy.
 4. Zapraszamy na szkolenie.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

Wniosek składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy – właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

POMOC W WYPEŁNIENIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

W przypadku pytań i wątpliwości  skontaktuj się z nami.

KONTAKT Cambridge School of English lub L2 – Language Consulting:

e-mail:  office@language.com.pl
telefon: (22) 622 30 19 lub (22) 622 40 98

EWIDENCJA

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS):

Cambridge School of English – http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=27370

L2 – Language Consulting – http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=42736

POLECAMY KURSY I SZKOLENIA

Szkolenia językowe dla firm:

Cambridge School of English – http://cambridge.com.pl/kursy-stacjonarne/szkolenia-dla-firm.html

L2 – Language Consulting – http://language.com.pl/kim-jestesmy/co-nas-wyroznia.html

Zapraszamy na profesjonalne szkolenia z zarządzania, m.in.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

kursy menadżerskie zarządzania strategicznego,

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

szkolenia z zarządzania kryzysowego,

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

zarządzanie zmianą, finansami, portfolio projektowym,

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

zarządzanie zasobami ludzkimi, Assessment i Development Center,

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

rozwój talentów, szkolenia dla start-upów,

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

szkolenia z przedsiębiorczości korporacyjnej,

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

imprezy, których celem jest budowanie zespołów

Szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem międzynarodowej platformy symulacyjnej do nauki zagadnień biznesu “Simteam“.  Korzystanie z symulacji w czasie szkolenia znacząco wpływa na efektywność uczenia się i rozwój kompetencji, gdyż zawiera czynnik zabawy, a także angażuje emocje uczestnika. Badania pokazują, że nauka poprzez symulację umożliwia 75% wskaźnik przyswajania wiedzy, podczas gdy tradycyjne uczenie się poprzez słuchanie zapewnia tylko 10% wskaźnik przyswajania wiedzy.
Z przyjemnością informujemy, że współpracujemy z doświadczonymi trenerami i wykładowcami z Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania).

Pożyteczne linki:

Urząd Pracy Warszawa:

http://warszawa.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

pl_PLPolish

Popup

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Już wychodzisz?

Wypróbuj nasze nowe narzędzie do nauki poprawnej wymowy angielskiej w dwóch wersjach, oryginalnej i rozszerzonej na naszej globalnej stronie za darmo przez 1 dzień.

Dołącz do newslettera i otrzymaj kod!

   Dołącz do newslettera!

  Uzupełnij dane i otrzymuj najnowsze informacje na temat kursów i kuponów rabatowych na kursy językowe.