https://cambridge.pl
Przejdź do treści

Jednym z elementów wpływających na rozwój przedsiębiorstwa jest inwestycja w kapitał ludzki. Chcemy Państwa zachęcić do skorzystania z możliwości dofinansowania szkoleń językowych dla Państwa pracowników poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS).

To szansa na podniesienie kompetencji zespołu, a co za tym idzie, wzrost efektywności i konkurencyjności firmy na rynku bez ponoszenia dużych kosztów.

Krajowy fundusz szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków funduszu pracy i ukierunkowany jest na wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.
Jego zasadniczym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby aktywne zawodowo z powodu kwalifikacji i kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i gospodarki.

Inwestycja w potencjał kadrowy umocni zarówno pozycję przedsiębiorstw, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Środki finansowe płynące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wspomagają przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy oraz umiejętności osób pracujących lub poszukujących pracy. Szkolenia językowe organizowane są na wszystkich poziomach zaawansowania (od A1 do C2 zgodnie z metodologią Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) i uwzględniają elementy języka specjalistycznego oraz profesjonalnej komunikacji w docelowym środowisku pracy.

Kto może skorzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)?

 • każda jednostka organizacyjna (również nieposiadająca osobowości prawnej),
 • osoba fizyczna,

jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu.

Jaki jest poziom dofinansowania, które można uzyskać?

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia

Dlaczego Cambridge School of English?

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Jesteśmy wiarygodną firmą, która działa na rynku szkoleń edukacyjnych niemal 30 lat

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Bogata oferta kursów oraz szkoleń językowych: Oferujemy szkolenia z zakresu języka ogólnego, biznesowego i języków specjalistycznych branżowych np. prawniczego, finansowego, sprzedaży i obsługi klienta, IT itp. Uczymy różnych języków obcych w formie zajęć z lektorami, a osobom preferującym samokształcenie oferujemy dostępy do specjalistycznych platform e-learningowych.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Sukcesy w realizacji projektów dofinansowanych przez KFS: skutecznie realizujemy szkolenia dofinansowane przez KFS od wielu lat. Do naszych klientów należą firmy z różnych branż, np. dla firmy Linetech SA w ramach KFS realizowaliśmy szkolenia z języka specjalistycznego z zakresu awiacji, finansów i biznesu, a dla firmy Day & Night Logistics szkolenie z języka specjalistycznego z zakresu logistyki.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Wiarygodność i wysoka jakość szkoleń: Jesteśmy zarejestrowani w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych oraz w Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez Urząd m.st. Warszawy. W 2004 roku przyznano nam akredytację Kuratorium Oświaty, a od stycznia 2023 legitymujemy się dodatkowo certyfikatem Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych nr 606/2023, potwierdzającym wysoką jakość naszych szkoleń.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Indywidualne podejście: Pomagamy w określeniu indywidualnych potrzeb szkoleniowych, a nasze programy nauczania obejmują praktyczne kształcenie umiejętności prawidłowej wymowy, rozumienia tekstów mówionych i pisanych, komunikacji ustnej i pisemnej, gramatyki oraz rozbudowę zasobów słownictwa.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Profesjonalne wsparcie: Cambridge School of English przygotuje dla Państwa ofertę merytoryczną szkoleń i dostarczy niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie dokumenty, świadczące, że szkoła jest uprawniona do prowadzenia szkoleń finansowanych przez KFS. Nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami Urzędów Pracy.

Organizacja szkoleń finansowanych przez KFS (szkolenia dla bezrobotnych) – krok
po kroku

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Analiza potrzeb - to etap, podczas którego staramy się jak najlepiej poznać oczekiwania uczestnika szkolenia, w oparciu o uzyskane informacje i własne doświadczenia określamy ramy szkolenia.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Ustalenie poziomu językowego - każdy uczestnik szkolenia finansowanego przez KFS przystępuje do testu poziomującego w formie pisemnej oraz ustnej.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Opracowanie szczegółowego programu szkolenia - metodycy Cambridge School of English, w oparciu o informacje uzyskane w poprzednich etapach, przygotowują spersonalizowany program nauczania. Proponujemy profil słownictwa, podręczniki, elementy, na które położymy największy nacisk w czasie szkolenia. Program nauczania obejmuje m.in. zagadnienia związane z przeprowadzeniem rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. Kurs jest zorientowany na rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie rozwoju słownictwa, poprawnej wymowy, słuchania ze zrozumieniem, gramatyki, konstruowania wypowiedzi pisemnych, nauki sprawnej komunikacji.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Czynności przygotowawcze - przede wszystkim ustalenie terminów spotkań oraz wybór lektora lub lektorów, którzy poprowadzą dany kurs finansowany przez KFS.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Uruchomienie właściwych zajęć - oznacza także rozpoczęcie stałej opieki metodycznej ze strony szkoły. Metodyk Cambridge School of English pozostaje w stałym kontakcie z lektorami prowadzącymi wizytując okresowo zajęcia, lektorzy prowadzą dzienniki zajęć, na podstawie których zdajemy raport. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik szkolenia przystępuje do egzaminu. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji na danym poziomie określanym na podstawie egzaminu. Wyniki egzaminu wraz ze szczegółowym raportem przedstawiane są we właściwym urzędzie.

Poniżej zamieszczamy kilka przykładów szkoleń językowych finansowanych przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), które organizowane były przez Cambridge School of English w poprzednich latach:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Szkolenie z języka angielskiego z elementami marketingu i PR (public relations) na poziomie A2

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kurs języka angielskiego z zakresu prowadzenia procesów rekrutacyjnych na poziomie B1

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kurs języka angielskiego z zakresu architektury na poziomie A2

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kurs języka angielskiego z zakresu budownictwa na poziomie B1

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kurs języka angielskiego z elementami języka z zakresu administracji publicznej na poziomie B2

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kurs języka angielskiego z elementami języka biznesu oraz negocjacji na poziomie B1

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Szkolenie z języka z elementami języka prawniczego na poziomie A2

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kurs języka angielskiego z elementami transportu i logistyki na poziomie B1

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kurs języka angielskiego z elementami słownictwa z zakresu opieki zdrowotnej i społecznej

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kurs języka z elementami języka reklamy na poziomie A2

Zespół Cambridge School of English chętnie udzieli wszelkich informacji na temat szkoleń językowych finansowanych przez KFS (szkolenia dla bezrobotnych oraz szkolenia językowe dla firm i pracowników).

Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego:

email: office@cambridge.com.pl
telefon: (22) 622 30 19 lub (22) 622 40 98

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Jakie koszty kształcenia ustawicznego pracowników mogą być dofinansowane z KFS?

Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć  na:

 1. określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Jak można starać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS?

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca planujący inwestowanie w kształcenie ustawiczne musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

Wniosek wypełniony w postaci elektronicznej przed przesłaniem do powiatowego urzędu pracy należy:

 • podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
 • podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Wniosek pobrany w postaci elektronicznej można też wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć w formie papierowej do właściwego powiatowego urzędu pracy.

We wniosku należy podać:

 1. dane pracodawcy: nazwa pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacyjny REGON, oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według PKD, informacja o liczbie zatrudnionych pracowników, imię i nazwisko osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktów, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
 2. działania do sfinansowania z udziałem KFS (określenie potrzeb pracodawcy, kursy, studia podyplomowe i egzaminy, badania lekarskie i psychologiczne, ubezpieczenie NNW), liczbę osób według grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat i więcej, których wydatek dotyczy, formy kształcenia ustawicznego, koszty kształcenia ustawicznego na osobę oraz termin realizacji wskazanych działań; 
 3. całkowitą wysokość wydatków, która będzie poniesiona na działania związane z kształceniem ustawicznym, wnioskowaną wysokość środków z KFS oraz wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę;
 4. uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy oraz obowiązujących priorytetów wydatkowania środków KFS a w przypadku środków z rezerwy KFS – dodatkowo priorytetów wydatkowania środków rezerwy KFS;
 5. uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS wraz z następującymi informacjami:
  • nazwa i siedziba realizatora usługi kształcenia ustawicznego,
  • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego, a w przypadku kursów – posiadanie dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego, jeżeli informacja ta nie jest dostępna w publicznych rejestrach elektronicznych,
  • nazwa i liczba godzin kształcenia ustawicznego,
  • cena usługi kształcenia ustawicznego w porównaniu z ceną podobnych usług oferowanych na rynku, o ile są dostępne;
 6. informację o planach dotyczących dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.

Uwaga: Pracodawca dołącza do wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego:

 1. dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis (w przypadku pracodawcy będącego przedsiębiorcą);
 2. kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 3. program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu;
 4. wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

Formularze wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS powinny być dostępne na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy. Doradca klienta w powiatowym urzędzie pracy udzieli pracodawcy wyjaśnień lub szerszych konsultacji w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie i możliwości otrzymania dofinansowania że środków KFS.

Starosta organizuje nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie powiatowego urzędu pracy oraz w postaci elektronicznej na stronach internetowych urzędu wskazując priorytety wydatkowania środków KFS na dany rok, termin rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków oraz elementy, które brane będą pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków w tym:

 • zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 • w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

Nabór wniosków jest powtarzany do wyczerpania limitu środków KFS przyznanego dla danego powiatu.

Dopuszcza się negocjacje pomiędzy starostą a pracodawcą treści wniosku w celu ustalenia ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usługi, programu kształcenia ustawicznego oraz zakresu egzaminu.

Obowiązki pracodawcy w związku z uzyskaniem dofinansowania kształcenia ustawicznego

Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków KFS następuje na podstawie umowy zawartej ze starostą, która określi szczegółowo warunki wsparcia oraz obowiązki stron.

W umowie określa się:

 1. oznaczenie stron umowy i datę jej zawarcia;
 2. okres obowiązywania umowy;
 3. wysokość środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów, o których mowa jest we wniosku o dofinansowanie;
 4. numer rachunku bankowego pracodawcy, na które będą przekazywane środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz termin ich przekazania;
 5. sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków oraz dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków;
 6. warunki wypowiedzenia umowy;
 7. warunki zwrotu środków w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez uczestnika, zwłaszcza w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym;
 8. warunki zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;
 9. sposób kontroli wykonywania umowy i postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu umowy;
 10. odwołanie do właściwego rozporządzenia Komisji Europejskiej, które określa warunki dopuszczalności pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 11. zobowiązanie pracodawcy do przekazania na żądanie starosty danych dotyczących:
  1. liczby osób objętych działaniami finansowanymi z udziałem środków KFS, według tematyki kształcenia ustawicznego, płci, grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat i więcej, poziomu wykształcenia oraz;
  2. liczby osób, które rozpoczęły kurs, studia podyplomowe lub przystąpiły do egzaminu – finansowane z udziałem środków KFS;
  3. liczby osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs, studia podyplomowe lub zdały egzamin – finansowane z udziałem środków KFS.

Rozpatrzony pozytywnie wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS stanowi załącznik do umowy.

Uwaga: Pracodawca musi podpisać umowę z pracownikiem, który uczestniczy w kształceniu dofinansowanym środkami KFS. Umowa powinna określać m.in. zobowiązania pracownika, ponieważ nieukończenie kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS skutkuje dla pracodawcy koniecznością zwrotu otrzymanych środków.

Realizacja postanowień umowy podlega kontroli starosty/ powiatowego urzędu pracy. Na żądanie pracodawca obowiązany jest udzielić informacji na temat: liczby osób objętych działaniami finansowanymi z udziałem środków KFS według tematyki kształcenia ustawicznego, płci, grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat i więcej oraz poziomu wykształcenia, liczby osób, które rozpoczęły kurs, studia podyplomowe lub przystąpiły do egzaminu – finansowane z udziałem środków KFS oraz liczby osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs, studia podyplomowe lub zdały egzamin – finansowane z udziałem środków KFS.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - KFS 2024 - Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy:

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy w roku 2024 są następujące:
1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Szkolenia językowe i biznesowe dla firm dofinansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) - Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy w 2024 r.

Środki Funduszu Pracy w formie KFS przeznaczane się na finansowanie działań, które mają na celu kształcenie ustawicznego pracowników i pracodawców.
Środki te wspomagają przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2017 dotyczące kwoty 294 383 000 zł są następujące:

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności
Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2024 r.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mają na celu wspieranie inwestycji w kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2024) pracodawca może przeznaczyć na:

 1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

* środki wyłączone z kwoty KFS ujętej w planie Funduszu Pracy na 2024 rok na działania ministra właściwego ds. pracy i wojewódzkich urzędów pracy (WUP) określone w art. 69a ust. 2 pkt. 2-5 (podział zgodnie z art. 109 ust. 2e, 2g, 2h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);
** środki (limity) wynikające z przyjętego wzoru podziału na województwa 80% kwoty KFS na 2024 rok na działania określone w art. 69a ust. 2 (podział zgodnie z art. 109 ust. 2e ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, z uwzględnieniem osób pracujących wg województw na koniec 2022 r.);
źródło: BAEL na koniec IV kwartału 2022r.
***środki przekazywane powiatowym urzędom pracy (PUP) zgodnie z priorytetami ustalonymi na rok 2024 przez Radę Rynku Pracy (art. 22 ust. 4 pkt. 4).

Uwaga: w tabeli podano kwoty w zaokrągleniu, kwoty planowanych limitów mogą się nie sumować i nieznacznie różnić.

Aby uzyskać zindywidualizowaną ofertę szkoleniową dla Państwa firmy, zapraszamy do kontaktu

Cambridge School of English

tłumaczenia (22) 622 30 19
email office@cambridge.com.pl

L2 – Language Consulting:

Language school:
tłumaczenia 
0-22-622-40-98
email office@language.com.pl

Professional trainings:
tłumaczenia 0-690-840-181
email training@language.com.pl

EWIDENCJA

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS):

Cambridge School of English – http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=27370

L2 – Language Consulting – http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=42736

POLECAMY KURSY I SZKOLENIA

Szkolenia językowe dla firm:

Cambridge School of English – http://cambridge.com.pl/kursy-stacjonarne/szkolenia-dla-firm.html

L2 – Language Consulting – http://language.com.pl/kim-jestesmy/co-nas-wyroznia.html

pl_PLPolish

Popup

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Już wychodzisz?

Wypróbuj nasze nowe narzędzie do nauki poprawnej wymowy angielskiej w dwóch wersjach, oryginalnej i rozszerzonej na naszej globalnej stronie za darmo przez 1 dzień.

Dołącz do newslettera i otrzymaj kod!

   Dołącz do newslettera!

  Uzupełnij dane i otrzymuj najnowsze informacje na temat kursów i kuponów rabatowych na kursy językowe.